• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Implementatie

Verbetergroep methode

Wanneer je scheper wilt krijgen hoe je ervoor zorgt dat een verandering blijft werken, kan de Verbetergroep methode hierbij helpen. Een verbetergroep is een tijdelijke ‘werkgroep’, bestaande uit de doelgroep en professionals. In drie sessies wordt samen met een procesbegeleider door een groep van betrokkenen gewerkt aan het vaststellen van problemen die er zijn, het aandragen van oplossingen en het beslissen over de juiste oplossing.

Doel

Het doel is om een bestaand probleem op te lossen.

Toepassing

De methode dient te worden ingezet, wanneer uit een representatieve meting naar voren komt dat het noodzakelijk is het probleem op te lossen. Daarnaast is het een vereiste dat de Verbetergroep methode is verankerd in het beleid van de organisatie.

Opzet van de verandermethode

De Verbetergroep methode verloopt in drie stappen:

Stap 1:
Het probleem wordt gedefinieerd en de organisatie kiest ervoor dit probleem aan te pakken met behulp van een verbetergroep. Er worden twee procesbegeleiders aangesteld die helpen om het probleem verder te concretiseren. Daarna onderzoeken de procesbegeleiders of de randvoorwaarden voor het werken met een verbetergroep aanwezig zijn.

Stap 2:
De verbetergroep bestaande uit professionals en de doelgroep komt drie keer bij elkaar. Twee daarvoor opgeleide personen begeleiden de groep. In de eerste sessie leggen zij het probleem aan de verbetergroep voor en zoeken de deelnemers naar oorzaken van het probleem. Tijdens de tweede sessie zoeken de deelnemers aan de hand van de vastgestelde oorzaken creatief naar oplossingen. In de derde sessie kiezen zij de beste oplossing en formuleren zij een plan van aanpak.

Stap 3:
De gekozen oplossing wordt uitgevoerd.

Onderbouwing

De methode is een instrument uit het kwaliteitsmanagement en onderdeel van de integrale kwaliteitszorg. Het is een concrete manier van werken, waar de gehele organisatie bij betrokken is en verantwoordelijk voor is. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de geleverde diensten en producten voortdurend kan toenemen. Het vereist wel een systematische en gerichte aanpak om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Kenmerkend voor deze methode:

  • Het is een snelle manier om een oplossing voor een probleem te vinden.
  • De ervaring en deskundigheid van de doelgroep en van de professionals wordt benut.
  • De oplossing heeft draagvlak bij zowel de doelgroep als de professionals.
  • De effectiviteit van de organisatie wordt verhoogd doordat personen die betrokken zijn bij het probleem de oplossing bedenken en hierdoor gemotiveerd zijn om mee te werken aan de uitvoering van de oplossing.

Ontwikkeld door

De methode is ontwikkeld op initiatief van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Leuven, in samenwerking met het Centrum Bevolkings- en Gezinsstudie, In Petto (de landelijke jeugddienst) en Collegio (kennispraktijk voor jeugdzorg Nederland) is in 2001 in het kader van het preventieproject ‘Opvoedingsondersteuning en Bijzondere Jeugdzorg’ de Verbetergroep methodiek geïntroduceerd.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.