Effectieve jeugdhulp

Sturen op kwaliteit

Gemeenten hebben een centrale rol in het nieuwe jeugdstelsel. Zij bepalen welke ambities ze willen nastreven in hun sociaal beleid. Dat beleid kunnen ze baseren op hun kennis over de situatie van kinderen en gezinnen in de gemeente. Hoe concreter het beleid geformuleerd is, bijvoorbeeld een beoogde vermindering van de schooluitval, des te beter kunnen ze erop sturen.

Bij de inkoop van jeugdhulp gaan gemeenten uit van wat basisvoorzieningen en aanbieders van preventieve, eerstelijns- en intensieve jeugdhulp kunnen bijdragen aan de realisatie van het sociaal beleid. Daarbij kunnen ze voorwaarden stellen die helpen om de kwaliteit van het aanbod te waarborgen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld eisen dat aanbieders:

Het Kwaliteitskompas helpt gemeenten om alle onderdelen van het stelsel systematisch en effectief te versterken, van pedagogische basisvoorzieningen tot speciale scholen. Lees meer over het Kwaliteitskompas.

Sturen op effectiviteit

Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om een hulpaanbod samen te stellen dat bewezen effectief is. Ook moeten ze de resultaten van hun hulpaanbod kunnen aantonen. Gemeenten kunnen dat stimuleren door vier vragen te stellen in hun gesprekken met instellingen over zorginkoop:

  • Kunnen instellingen onderbouwen waarom hun aanbod bijdraagt aan de oplossing van problemen of maatschappelijke vraagstukken die de gemeente met haar jeugdbeleid wil aanpakken?
  • Kunnen instellingen aantonen dat ze de effectiviteit van het aanbod monitoren in termen van uitval, cliënttevredenheid over het resultaat en doelrealisatie?
  • Kunnen instellingen laten zien hoe ze het resultaat van het monitoren gebruiken om hun aanbod verder te verbeteren?
  • Delen instellingen hun kennis via lokale samenwerkingsverbanden, regionale werkplaatsen en landelijke kennisinstituten?

Kosteneffectiviteit

Beleidsmakers beschikken over beperkte middelen. Hun beperkte budget vraagt om keuzes in de interventies die ze inzetten. Een belangrijk criterium is de verhouding tussen de investering die een interventie vereist en het maatschappelijk rendement daarvan: de kosteneffectiviteit.

Vragen?

Esther Kooymans is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies