Arbeidstoeleiding

Regionale samenwerking

Veel jongeren in een kwetsbare positie die begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk, stage of dagbesteding hebben op meerdere levensgebieden hulp en ondersteuning nodig. Gemeenten moeten daarom samenhangend jeugdhulpbeleid maken en uitvoeren in afstemming en in samenwerking met onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en veiligheid. Voor een integrale aanpak is een goede regionale samenwerking in onder andere de RMC-regio en arbeidsmarktregio belangrijk. Dat is ook het uitgangspunt van de landelijke aanpak jeugdwerkloosheid.

Elementen voor samenwerking

Gebaseerd op verschillende rapporten benoemen we een aantal elementen die deze ketensamenwerking tot een langdurig succes maakt. Deze elementen worden vanuit de praktijk als succesvol ervaren, maar dit betekent niet dat deze elementen ook daadwerkelijk bewezen effectief zijn.

Urgentiebesef

Delen de partners het belang en het doel van de samenwerking en dragen ze dat uit? Urgentiebesef is van besef van het belang voor het aangaan van samenwerking. Het gevoel van urgentie ontstaat als partijen het ervaren dat samenwerking nodig is om het doel te bereiken. In dit geval gaat het dus om het besef dat men moet samenwerken in een preventieve aanpak om grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Samenwerking op alle niveaus

Belangrijk is dat zowel de uitvoering, het management als het bestuur met elkaar samenwerken. Wie het initiatief neemt tot samenwerking is niet zo van belang.

Gedeelde visie

Een belangrijk kenmerk van goede regionale samenwerking is dat iedereen vanuit een gedeelde visie dezelfde doelen nastreeft. Het belang van jongeren staat boven het belang van instituties. De gedeelde visie is leidend voor de aanpak van de problemen en de samenwerking.

Doelgroep in beeld

Bij het samen begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie naar arbeid, is het belangrijk om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Over hoeveel jongeren in de regio gaat het?
  • Waar komen ze vandaan?
  • Wat is hun geschiedenis?
  • Wat is de aard van de werkgelegenheid in de regio?
  • Wat is de verhouding tussen vraag en aanbod in de regio?
  • Welke perspectieven zijn er mogelijk voor de jongeren?

Het periodiek monitoren van deze gegevens geeft inzicht in het effect van het beleid en maakt nieuwe ontwikkelingen zichtbaar waarop geanticipeerd kan worden.

Wederzijds vertrouwen

Vertrouwen ontstaat onder andere door de erkenning dat partners elkaar aanvullen. Vertrouwen moet groeien. Dat kan door te investeren in de relatie, tijd te nemen voor casuïstiek bespreking en het delen van wederzijdse inzichten en ervaring. Wederzijds begrip en wederkerigheid in relaties resulteert in een balans tussen inzet en resultaat Vertrouwen heeft ook te maken met betrouwbaarheid, zoals het nakomen van afspraken.

Regie

We onderscheiden twee vormen van regie: op het niveau van het netwerk en op het niveau van de trajecten. Bij grote netwerken zal één organisatie de leiding moeten nemen. Bij netwerken waar een beperkt aantal partijen betrokken is, kan gezamenlijke aansturing effectief zijn. Regie op het niveau van de casus wordt in afstemming met de jongere besproken. Belangrijk is dat er een ‘klik’ is tussen jongere en regisseur. Regisseur zijn is zowel taak als onderdeel van de functie.

Helderheid in taken en verantwoordelijkheden

Elkaar kunnen aanspreken op inzet en resultaten verwijst naar openheid en vertrouwen. Maak duidelijke afspraken over financiën, te leveren arbeidskracht, middelen, expertise, rollen en taken.

Externe druk: samenwerking zonder vrijblijvendheid

Externe druk kan bij organisaties zorgen voor het aangaan van samenwerking. Dit kan voortkomen uit wet- en regelgeving. Zo zijn gemeenten sinds de invoering van de Participatiewet verantwoordelijk voor arbeidsparticipatie. Zij hebben contact met werkgevers in de regio nodig om mensen toe te kunnen leiden naar werk. Daarnaast hebben werkgevers te maken met de wet banenafspraak. Zij hebben de samenwerking met de gemeenten nodig om tot een goede match van vraag en aanbod te komen. Formele betrokkenheid van het bedrijfsleven is belangrijk: door een bestuurlijke vertegenwoordiging neemt het bedrijfsleven ook zelf verantwoordelijkheid. Deze werkgeversvertegenwoordigers kunnen in eigen netwerken andere bedrijven aanspreken op betrokkenheid en aandacht voor deze doelgroep.

Periodieke evaluatie

Een samenwerkingsproces vraagt om onderhoud. Van tijd tot tijd is het nodig reflectie te organiseren: evalueer zowel het proces als de resultaten. Gaat het nog goed? Is iedereen tevreden? Levert onze samenwerking de gewenste resultaten op? Maak gebruik van een periodieke kwaliteitsmeting. Zo worden de gezamenlijk ambities en resultaten geëvalueerd en daardoor eventueel op tijd bijgesteld. Ook blijft iedereen zo vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid betrokken bij de voortgang.

Financieel belang

Transparantie over kosten en financiering tussen partijen is een belangrijke basis voor samenwerking: wie levert welke investering en wat levert dit op? Zo kunnen maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) of kosten effecten rapportages (KEA’s) de financiële onderbouwing leveren om samen te gaan werken of dit te continueren. MKBA’s en KEA‘s zijn met name interessant wanneer meerdere domeinen samenwerken.

Gedragslijn Regionale samenwerking in de overstap naar het mbo

Het doel van deze gedragslijn is te beschrijven hoe tot een sluitende aanpak bij de overstap van jongeren naar het mbo wordt gekomen. Zodat jongeren in het vizier zijn en blijven, ondersteund worden bij hun studiekeuze én begeleid worden naar (passend) onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. De gedragslijn is opgesteld door de koepelorganisaties PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado in samenwerking met het ministerie van OCW, SZW en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies