Arbeidstoeleiding

Welke jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt?

In Nederland is ongeveer 15 procent van alle jongeren van 16 tot 27 jaar op de een of andere manier kwetsbaar doordat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben. Het gaat dan vooral om leren, werken, sociale relaties of zelfredzaamheid. Jongeren in een kwetsbare positie hebben vaak moeite met het behalen van een startkwalificatie en daardoor ook met het vinden van werk. Ook verwerven zij niet of nauwelijks een duurzame positie op de arbeidsmarkt.

Groepen jongeren

We onderscheiden diverse groepen jongeren, en vaak is er sprake van overlap. Wij richten ons in dit dossier op de volgende deelgroepen die het meeste moeite hebben met het vinden en behouden van werk:

 • Jongeren die (zonder startkwalificatie) uitstromen uit voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleiding (voormalig mbo niveau 1) waarvan de verwachting is dat ze met een verminderde loonwaarde op de arbeidsmarkt terechtkomen.
 • Thuiszitters en voortijdig schoolverlaters uit het reguliere voortgezet onderwijs en mbo-niveau 2 en hoger.
 • Jongeren met een beperking die hen belemmert deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zij vielen voorheen deels onder Wajong.
 • Specifieke groepen, zoals:
  • jongeren die uit detentie komen
  • jongeren uit de straatcultuur
  • migrantenjongeren
  • jongeren die veel ondersteuning nodig hebben en die daardoor weinig onderwijs hebben genoten.

Aantallen en omvang

Lees in de uitgebreide handreiking de cijfers over:

 • Werkloosheid 15 tot 27 jarigen, absoluut en in percentages.
 • Deelname voortgezet speciaal onderwijs.
 • Uitstroom uit het voortgezet speciaal onderwijs.
 • Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom vanuit vso.
 • Deelname praktijkonderwijs, 0-25 jaar.
 • Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom vanuit praktijkonderwijs.
 • Leerlingen in het mbo per niveau en leerweg.
 • Arbeidsmarktpositie direct na uitstroom vanuit mbo per niveau, zonder en met diploma.
 • Thuiszitters en voortijdig schoolverlaters.
 • Jongeren met een beperking.
 • Instroom in justitiële jeugdinrichting naar categorie.

Hoe vergaat het jongeren die onder de participatiewet vallen?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft informatie te verzameld over de participatie van kwetsbare doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De focus gaat met name uit naar jongeren die voorheen onder verschillende regelingen vielen en nu onder de participatiewet vallen. Deels zullen deze jongeren worden opgenomen in het doelgroepenregister, maar deels zullen zij ook op zoek moeten naar regulier werk.

Op dit moment richt het NJi vanwege deze praktische beperking op de huidige situatie (peildatum 1 oktober 2014)  van jongeren die in verschillende schooljaren het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs hebben verlaten. Op een later moment kunnen we daar de nieuwe stand van zaken aan toevoegen. Dit leverde twee duidelijke onderzoeksvragen op:

 • Hoeveel van de jongeren die het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs hebben verlaten, hebben inmiddels een baan of zitten nog op school?
 • Verschilt dit percentage per arbeidsmarktregio?

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies