Arbeidstoeleiding

Werkgevers

Werkgevers werken samen met het onderwijs aan een goed opleidingsaanbod, creëren stageplaatsen en begeleiden jongeren op de werkplek. Hoe kwetsbaarder de jongere, hoe intensiever de samenwerking is en hoe meer ondersteuning een jongere ontvangt. Daarnaast werken werkgevers samen met gemeenten en UWV om jongeren aan het werk te krijgen en te houden. In de arbeidsmarktregio’s leggen zij bijvoorbeeld in convenanten afspraken vast over het terugdringen van jeugdwerkeloosheid. Gemeentelijke werkbedrijven en het UWV ondersteunen werkgevers bij het aannemen en begeleiden van deze jongeren.

Banenafspraak

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In het sociaal akkoord hebben werkgevers afgesproken dat zij tot 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren. Dit heet ook wel de ‘banenafspraak’. Het gaat in totaal om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Deze banenafspraak staat los van de 30.000 beschutte werkplaatsen die werkgevers in de komende jaren creëren en los van de huidige arbeidsplaatsen voor Wajongers. Als werkgevers de afgesproken extra banen niet realiseren, treedt een wettelijk quotum in werking. Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen open te stellen aan mensen met een arbeidsbeperking en moet betalen voor niet vervulde plekken.

Indicatie banenafspraak

Jongeren die door een ziekte of handicap niet in staat zijn om 100 procent van het wettelijk minimumloon te verdienen, kunnen een indicatie banenafspraak aanvragen. Het UWV geeft de indicatie. De jongere wordt dan opgenomen in het doelgroepenregister. In dat register staan alle mensen die vallen onder de banenafspraak. Zowel de doelgroep zelf als de werkgevers die hen in dienst nemen, kunnen een beroep doen op verschillende voorzieningen. De Rijksoverheid publiceert regelmatig een nieuwe versie van het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotumheffing. Het stappenplan van vso-werkgevers is een hulpmiddel voor iedereen die aan de slag wil met de banenafspraak. Maar ook werkgevers die al bezig zijn, kunnen het stappenplan gebruiken om hun organisatie inclusiever te maken.

Beschut werk

Beschut werk is per 1 januari 2015 ingevoerd met de Participatiewet. Beschut werk is bedoeld voor mensen die wel arbeidsvermogen hebben maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben, dat het niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Voor mensen die op deze gronden een positief advies beschut werk van UWV krijgen is de gemeente verplicht de beschutte werkplek te organiseren. Het instrument “beschut werk” is expliciet voor hen in de Participatiewet opgenomen om op de arbeidsmarkt te participeren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies