Arbeidstoeleiding

RMC

Voortijdig schoolverlaten is een groot risico bij het vinden en behouden van werk: jongeren zonder startkwalificatie vinden veel moeilijker een baan dan jongeren die deze wel hebben behaald. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) pakt in regionaal verband het voortijdig schoolverlaten van niet leerplichtige jongeren aan. Wettelijk gezien is de gemeente verantwoordelijk voor het in beeld brengen en houden van voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) en hen terug te leiden naar onderwijs. Scholen zijn verplicht om zowel de leerplichtige, als ook de niet leerplichtige vsv'ers tot 23 jaar zonder startkwalificatie te melden bij de gemeente waar die leerling staat ingeschreven, of bij een ander regionaal afgesproken meldpunt. Samen stellen zij een regionaal programma op met maatregelen om vsv te bestrijden. Omdat niet elke gemeente in staat is om de problematiek van voortijdig schoolverlaten zelfstandig adequaat aan te pakken, werken gemeenten samen in de RMC-regio. Dit is een door het Rijk aan gemeenten opgelegde verplichting om in regionaal verband voortijdig schoolverlaten van niet meer leerplichtige jongeren aan te pakken. Ze ondersteunt en vult aan op het werk van de leerplichtambtenaren.

RMC-regio's

Nederland telt 39 RMC-regio’s. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de melding en registratie van vsv'ers coördineert. De RMC medewerkers van die gemeente begeleiden jongeren zonder startkwalificatie terug naar school of naar werk. De verschillende gemeentes binnen de RMC-regio werken samen om dit doel te realiseren. De RMC medewerker werkt samen met een netwerk van instellingen op het gebied van onderwijs, arbeidsvoorziening, justitie, jeugdhulp en welzijnswerk.

Minister Bussemaker schreef in februari 2016 een kamerbrief over het vervolg van de succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten. In deze brief wordt de centrale rol en de uitbreiding van de taken van het RMC in de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten benadrukt. Het idee is dat het RMC zich ook gaat richten op het monitoren van jongeren vanaf 16 jaar uit pro en vso, en het regionale overleg met scholen over vsv uitbreidt met partijen uit de domeinen arbeid en zorg. De RMC-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo), de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) en de Wet op de expertise centra (Wec) zijn een aantal artikelen opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de functie van de RMC hierin.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies