Arbeidstoeleiding

Onderwijs

Leerplicht

Kinderen zijn volgens de Leerplichtwet leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand waarin ze 5 jaar worden tot aan het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Jongeren die niet meer leerplichtig zijn, maar nog geen startkwalificatie hebben, zijn volgens de kwalificatieplicht verplicht om voltijds onderwijs te volgen tot zij een startkwalificatie hebben gehaald, of tot de dag dat zij 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger en is bedoeld om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die van school gaan zonder een startkwalificatie.

De Wet op de expertisecentra (WEC) regelt het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor kinderen en jongeren vanaf 4 tot en met 20 jaar. Ook op het speciaal onderwijs geldt de leerplicht. Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief van de jongere ligt de eindleeftijd van het vso tussen de 16 en 20 jaar. Jongeren met een uitstroomprofiel dagbesteding zijn niet in staat om een startkwalificatie te halen en zijn dus ook niet kwalificatieplichtig. Dat betekent dat onderwijs voor deze jongeren op hun 17e niet per definitie de meest aangewezen optie is. Vanwege de levenslange en levensbrede problematiek is de meest aangewezen route uitstroom richting dagbesteding. Daarnaast kan de jongere een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Passend onderwijs en arbeidstoeleiding

Alle jongeren moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs en is vastgelegd in de onderwijswetgeving. Daarnaast hebben scholen zorgplicht: de school waar de leerling is aangemeld, is sinds 1 augustus 2014 verplicht iedere aangemelde leerling een zo passend mogelijke vorm van onderwijs aan te bieden. Kan de school dat niet zelf, dan dient zij de ouders een ander, wél passend voorstel te doen binnen het samenwerkingsverband. Ook het speciaal onderwijs, het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs vallen sinds de invoering van passend onderwijs onder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn verplicht om op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren over respectievelijk het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het jeugdplan van de gemeente, om zo de ondersteuning en zorg aan leerlingen op elkaar af te stemmen. Ook in het mbo is passend onderwijs ingevoerd. Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van hun ondersteuningsaanbod. Het mbo heeft echter geen zorgplicht en hoeft ook niet verplicht deel te nemen aan het OOGO.

Entreeopleiding

Sinds 1 januari 2014 is in het mbo de entreeopleiding van start gegaan. Deze opleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. De jongeren ontwikkelen hier de belangrijkste vaardigheden die zij nodig hebben voor een baan. Met een diploma van een entreeopleiding kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 of uitstromen naar de arbeidsmarkt. De instroom naar de entreeopleiding is drempelloos en de entreeopleiding duurt 1 jaar.

Route-Educatie-Arbeid colleges

Route-Educatie-Arbeid (REA) Colleges bereiden jonggehandicapten die ernstige belemmeringen ondervinden bij het volgen van regulier onderwijs als gevolg van psychische dan wel lichamelijke beperkingen voor op een baan. De studenten van de REA Colleges kunnen een diploma of certificaat van een beroepsopleiding behalen. De REA Colleges vallen onder de subsidieregeling jonggehandicapten. Deze regeling loopt tot eind 2017. Het UWV en de gemeenten beslissen of een jongere in aanmerking komt voor onderwijs op een REA College.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies