Arbeidstoeleiding

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan iedereen die kan werken bij het vinden en behouden van werk. Ook zorgt de gemeente voor een bijstandsuitkering vanaf 18 jaar. Dit is vastgelegd in de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden bij gewone werkgevers. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet geldt voor burgers van 18 jaar en ouder. Hierop is één uitzondering: in artikel 10f staat de bepaling dat de gemeente leerwerktrajecten moet aanbieden aan leerplichtige 16- en 17-jarigen die dat nodig hebben.

Vanaf 18 jaar zijn de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor gemeenten:

  • Hulp bieden aan jongeren met een beperking bij het zoeken van werk en zo nodig het aanvragen van bijstand.
  • Ondersteunen van jongeren bij het zoeken naar werk: voor 18- tot 27-jarigen moet er bij toekenning van bijstand een plan van aanpak met begeleiding opgesteld worden. Tot 27 jaar heeft onderwijs voorrang op werk. De inspanningen van de gemeente richten zich eerst op het toeleiden van de jongere naar een opleiding en pas in tweede instantie op het toeleiden naar werk. Dit is vastgelegd in artikel 7.3 van de Participatiewet.

De regierol bij het vinden en behouden van werk ligt bij de gemeente. Met het UWV vormen gemeenten in Nederland arbeidsmarktregio’s. Het werken in regio’s maakt het lokaal en regionaal vormgeven van beleid en het maken van afspraken rond arbeidstoeleiding, arbeidsparticipatie en tegengaan van (jeugd)werkeloosheid mogelijk. Lees meer over de regionale samenwerking in hoofdstuk 4 en 5 van de uitgebreide handreiking Arbeidstoeleiding.

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Een deel van deze knelpunten en oplossingsrichtingen komen aan bod in de nieuwe handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en werken, een handreiking voor de regio die Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met gemeenten heeft samengesteld.

Instrumenten ondersteuning kwetsbare jongeren naar werk

De gemeente heeft verschillende instrumenten om jongeren met arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk:

Lees meer over deze instrumenten in de uitgebreide handreiking over arbeidstoeleiding in hoofdstuk 3

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies