• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Regionale aanpak

Collectief tegen kindermishandeling

Op initiatief van de VNG en de ministeries van VWS, OCW en VenJ hebben zes gemeenten zich in 2015 en 2016 gericht op verbetering in de praktijk van het dagelijks handelen van professionals die met ouders en kinderen werken. Deze gemeenten deden dit als collectief samen met lokale en regionale partners in het werkveld. Ze hebben zich vooral gericht op de thema's:

  • signaleren en handelen
  • samen leren en ontwikkelen
  • lokaal en regionaal samenwerken: zorg, onderwijs en veiligheid
  • informatie delen en privacy
  • oppakken, doen en doorgaan.

Het NJi heeft de opbrengsten en ervaringen van de collectieven beschreven in het eindrapport Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen. Een online samenvatting per thema staat op de website van de VNG.

Integrale aanpak

Foto Anita  Kraak
Zorgen dat kinderen thuis veilig opgroeien vraagt om een integrale aanpak, waarbij oog is voor de samenhang tussen de diverse vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld. En waarbij de afstemming tussen de verschillende betrokken professionals goed geregeld is. Gemeenten kunnen via hun regiovisie en uitvoering van hun beleid die samenhang stimuleren.

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt samen met Movisie gemeenten ondersteuning bij de vormgeving van een integraal beleid gericht op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat doen we door kennis, advies en praktische hulpmiddelen aan te bieden op basis van de laatste inzichten.

Bronnen

In onderstaand overzicht is informatie gebundeld. Een deel van de documenten dateert nog van voor de inwerkingtreding van de nieuwe jeugdwet, maar bevat desondanks relevante informatie.

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling
Ministerie van VenJ, Ministerie van VWS, VNG | 2014

Factsheet Collectief tegen kindermishandeling
Ministerie van VWS, Ministerie van VenJ, Ministerie van OCW | 2015

Regie op de aanpak van kindermishandeling. Handreiking voor gemeentebesturen
Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik | 2016

RegioAanpak Veilig Thuis
VWS, VNG, Federatie Opvang

Handreiking RegioAanpak Veilig Thuis
Ministerie van VWS, VNG, Federatie Opvang | 2013

Bovenlokale samenwerking bij zorg voor jeugd
Rijksoverheid, VNG | 2013

Procesmodel Jeugdbeschermingsketen 2015
Ministerie van VenJ | 2014

Het NFI en kindermishandeling
Nederlands Forensisch Instituut | 2014

Handreiking Samenwerking bij strafbare kindermishandeling
Veilig Thuis, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland | 2017

Wet tijdelijk huisverbod

Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies