• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)

Met SPRINT wordt de ontwikkeling van antisociaal gedrag van basisschoolleerlingen in groep 4 t/m 8 op school vroegtijdig gesignaleerd en via een ouder- en kindtraining doorbroken. SPRINT bewerkstelligt dit door het bevorderen van vaardigheden voor competent gedrag van het kind en van de opvoed- en monitoringvaardigheden van ouders. De training bestaat uit 12 wekelijkse individuele bijeenkomsten voor ouders en kinderen apart.

Doel

Het hoofddoel van SPRINT is het verminderen van antisociaal gedrag van kinderen. SPRINT heeft drie subdoelen, ten eerste het signaleren van de kinderen die een antisociale gedragsontwikkeling doormaken. Een tweede subdoel is het aanleren en versterken van vaardigheden bij de gesignaleerde kinderen. Tot slot worden risicofactoren voor het kind weggenomen door het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouder en de vaardigheden van de ouder om het gedrag van het kind te monitoren.

Doelgroep

SPRINT richt zich op kinderen in groep 4 tot en met 8 van de basisschool die openlijk en/of heimelijk probleemgedrag vertonen en/of in een bepaalde mate moeite hebben met het aanvaarden van autoriteit. De ouders vormen de intermediaire doelgroep die nodig is om bovenstaande doelgroep te bereiken.

Aanpak

Voorafgaand aan de interventie wordt middels een getrapte screeningsme-thode de juiste doelgroep geselecteerd. Door middel van gedragsoefeningen en rollenspel leren kinderen en hun ouders in twaalf individuele bijeenkomsten (nieuwe) vaardigheden. Het kind en de ouder worden afzonderlijk getraind, maar zijn wel met complementaire vaardigheden bezig. Het kind leert vaardigheden die hem in staat stellen op een adequate wijze om te gaan met leeftijdsgenoten, conflicten en autoriteiten. Voor de ouders gaat het met name om het toepassen van effectieve opvoedingsstrategieën en het houden van toezicht op het gedrag van het kind. Sterke kanten worden zo veel mogelijk bekrachtigd.

Materiaal

Er zijn vijf SPRINT mappen waarin de inhoud van de training, de inhoud van de opleiding en het werven en begeleiden van scholen uitvoerig beschreven staat.

Onderzoek

Procesevaluaties hebben aangetoond dat de signaleringsmethode tot de gewenste doelgroep leidt en het beste uitgevoerd kan worden door de leerkracht. Evaluaties hebben tevens geleid tot uitwerking van de opleiding en het opzetten van een kwaliteitsborgingsysteem. Het instrumentarium van SPRINT bleek valide te zijn.
Effectonderzoek (zonder controlegroep) toont aan dat kinderen en hun ouders na het SPRINT aanbod vinden dat zij vaardiger zijn geworden. Volgens ouders, leerkrachten en trainers vertonen kinderen na de SPRINT Ouder -Kindtraining minder openlijk probleemgedrag en autoriteitsconflicten. De sociale vaardigheden zijn volgens de bronnen toegenomen, als ook de zelfwaardering van het kind. Het contact tussen school en gezin vond men verbeterd en ouders gaven aan vaker gebruik te maken van effectieve opvoedingsstrategieën. Er zijn geen buitenlandse effectstudies voorhanden.


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Opvoedingsproblemen,
Sociale vaardigheden

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
4 - 9 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
18 februari 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

SPRINT is een goed uitgewerkte interventie die helder beschreven en overdraagbaar is. Mooi dat de methodiek is gekoppeld aan een screeningsmethode en positief dat er outreachend gewerkt wordt.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

PI Research
Hettenheuvelweg 16
Amsterdam ZO
www.piresearch.nl

Contactpersoon:

Mevr. dr. I.E. Berends
i.berends@piresearch.nl
020-6501533

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.