• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Kort Instrument voor de Psychologische en Pedagogische Probleem Inventarisatie (KIPPPI)

De KIPPPI is een instrument om inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welzijn en het gedrag van jonge kinderen. Het instrument is bedoeld voor gebruik binnen de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en basisonderwijs.

Doel

KIPPPI is een methode om inzicht te verkrijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welzijn en gedrag van jonge kinderen. Het is een aanvulling op het onderzoek van de lichamelijke ontwikkeling en gezondheid van het kind door de consultatiebureau- of schoolarts. Doelen zijn:

  • het vaststellen met welke kinderen het in psychosociaal opzicht minder goed gaat of niet goed gaat;
  • het vaststellen bij welke kinderen zich in psychosociaal en opvoedkundig opzicht risico- of problematische situaties voordoen;
  • bevorderen dat geschikte maatregelen genomen worden ten behoeve van de kinderen die met de KIPPPI-methode gesignaleerd zijn.

De ontwikkelaars stellen dat de KIPPPI zowel een klinische functie (onderkenning bij individuele kinderen op een bepaald moment) als een longitudinale functie (volgen van de ontwikkeling) heeft. Daarnaast heeft de KIPPPI een epidemiologisch doel, namelijk inzicht verschaffen in de mate van voorkomen, de aard en de ernst van psychosociale problemen in de hele doelgroep van de jeugdgezondheidszorg.

Doelgroep

De doelgroepen van de KIPPPI zijn baby's, dreumesen, peuters, kleuters, basisschoolkinderen, pubers, adolescenten (tot en met 15 jaar) hun opvoeders en opvoedingsomgeving. Deze beschrijving richt zich op de baby, dreumes, peuter, kleuter en basisschoolkind KIPPPI instrumenten. De KIPPPI 12 - 15 staat apart beschreven in de databank.

Materialen

De KIPPPI-methode bestaat uit een aantal verschillende vragenlijsten, te weten:

  • Ouder VragenLijst (OVL): Baby KIPPPI, Dreumes KIPPPI, Peuter KIPPPI, Kleuter KIPPPI en KIPPPI 6 - 11.
  • Signaleringsinstrument Kinderopvang (SIKO): Baby KIPPPI, Dreumes KIPPPI, Peuter KIPPPI.
  • Signaleringsinstrument Basisonderwijs en Buitenschoolse opvang (SIBA): Kleuter KIPPPI, KIPPPI 6 - 11.

De Baby KIPPPI, Dreumes KIPPPI, Peuter KIPPPI, Kleuter KIPPPI en KIPPPI 6 - 11 zijn vanaf januari 2011 voorzien van een InterpretatieWijzer. Deze helpt professionals om de verzamelde gegevens van OVL en SIKO/SIBA te vertalen in 'signalerings-indicatoren' waarmee hulp en preventie kunnen worden onderbouwd.

Daarnaast is er het boek 'Onderkenning van psychosociale problematiek bij jonge kinderen' dat een theoretische verantwoording en beschrijving van de methode biedt.

Gebruik

De KIPPPI brengt op vaste onderzoeksmomenten het gedrag van alle kinderen in beeld door het bundelen van informatie vanuit verschillende bronnen. Het kan structureel op - door de instelling nader te bepalen momenten- tussen circa 6 maanden en 11 jaar benut worden bij alle kinderen die op een consult gezien worden. Ook kan het op indicatie, wanneer ouders, de Ouder- en Kindzorg, de kinderopvang, de schoolarts of medewerkers in het basisonderwijs een genuanceerde beeldvorming over het gedrag, de ontwikkeling of het welbevinden van een kind wenselijk vinden.

De ouders verdiepen zich in de ontwikkeling, het gedrag en het welzijn van het kind door voorafgaand aan een bezoek aan het consultatiebureau de Ouder VragenLijst door te nemen en in te vullen. De door de ouders ingevulde vragenlijst, eventueel aangevuld met ingevulde lijst van de groepsleidster of leerkracht, wordt besproken met de consultatiebureaumedewerker of schoolarts. De ingevulde OVL helpt de onderkenning door de professional (bijvoorbeeld pedagogen in de Kinderopvang, wijkverpleegkundigen JGZ/OKZ, schoolartsen, intern begeleiders) te systematiseren en structureren. Er wordt ingegaan op de onderwerpen waarmee het minder gunstig gaat of waarvoor de ouder aandacht vraagt. Naast deze informatie vormt het contact met het kind een belangrijke bron van informatie.
De professional (bijvoorbeeld pedagogen in de Kinderopvang, wijkverpleegkundigen JGZ/OKZ, schoolartsen, intern begeleiders) kan de SIKO of SIBA invullen. Hierin kan de professional de ervaringen en indrukken omtrent het kind en zijn ontwikkeling invullen. Tevens geeft de professional een eindconclusie met een eventuele indicatie voor een vervolgafspraak, preventief advies of verwijzing.

De verzamelde gegevens geven inzicht in de ontwikkelingsgebieden waar preventieve of curatieve zorg gewenst is. De informatie is daarnaast te verwerken in SPSS ter verkrijging van epidemiologische gegevens op diverse niveaus.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Ouderschap en opvoeden,
Angst

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
1 - 11 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De KIPPPI is te bestellen via www.kipppi.nl.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies