• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen, Marokkanen & Turken

Kwaliteit van het onderzoek

Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Ja
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Ja
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Ja
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Nee
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Nee
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Ja
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Ja
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Onbekend
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Onbekend
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Nee
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Ja
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Nee
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Nee
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Ja
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Legenda: Voldoet Voldoet redelijk Voldoet niet Onbekend of nvt


Centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: wat is de aard en omvang van het huiselijk geweld onder Turken, Marokkanen, Antillianen, Arubanen en Surinamers, en welke rol speelt de hulpverlening?

Het doel van het onderzoek naar huiselijk geweld bij Turken, Marokkanen, Antillianen en Arubanen, en Surinamers was het complementeren van de gegevens over huiselijk geweld in Nederland. Het is vrijwel een herhaling van het in 1997 uitgevoerde onderzoek 'Huiselijk geweld: aard, omvang en hulpverlening' onder de autochtone bevolking. In totaal werden 394 mannen en 455 vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 70 jaar door een enquêteur ondervraagd over hun ervaringen met huiselijk geweld. Uiteindelijk leverde het onderzoek 849 bruikbare vragenformulieren op. De vragen uit de vragenlijst hebben betrekking op het persoonlijk slachtofferschap, de relatie tussen slachtoffer en dader, de hulpverlening, de gevolgen van slachtofferschap en de bekendheid met slachtoffers.

Instelling

Marktonderzoekbureau Intomart

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2002

Instrumenten

Er is een vragenlijst ontwikkeld waarin voor 32 verschillende vormen van huiselijk geweld gevraagd wordt of men daar ooit slachtoffer van is geweest. Voor ieder voorval is gevraagd wie de dader is.

Afname

Via vraaggesprekken tussen enquêteurs en respondenten zijn de vragenlijsten afgenomen. De enquêteurs waren gespecialiseerd in het ondervragen van allochtone groepen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Mannen en vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 70 jaar van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse afkomst.

Steekproefgrootte

3500 in Nederland woonachtige Surinamers, Antillianen, Arubanen, Marokkanen en Turken zijn schriftelijk benaderd voor deelname aan het onderzoek. Personen die aangaven mee te willen werken, zijn vervolgens telefonisch benaderd. De respondenten zijn willekeurig geselecteerd uit de bevolkingsregistratie van twintig gemeenten. De uiteindelijke steekproef bestond uit 849 personen (respons percentage van 24 procent).

Uit gesprekken met enquêteurs ontstond de indruk dat met name huishoudens waar geen sprake was van huiselijk geweld een grotere bereidheid hadden om mee te doen aan het onderzoek. Er zou dus sprake kunnen zijn van een selectieve respons.

Leeftijd

Jonge mannen (leeftijd 18-34 jaar) zijn iets ondervertegenwoordigd in het onderzoek. Omdat het verschil met de verdeling in de totale bevolking gering is was het mogelijk door weging de groep, qua leeftijd en geslacht, representatief te maken

Verdeling sekse

394 mannen en 455 vrouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Mannen zijn iets ondervertegenwoordigd in het onderzoek. Omdat het verschil met de verdeling van mannen en vrouwen binnen de totale populatie gering is, was het mogelijk door weging hiervoor te corrigeren. Bij het vaststellen van de weegfactoren is rekening gehouden met de omvang van de verschillende allochtone groepen in Nederland.

Etniciteit

Van de respondenten waren 194 van Antilliaans/Arubaanse afkomst, 221 Marokkaans, 182 Surinaams en 252 van Turkse afkomst. De verdeling is nagenoeg gelijk aan die binnen de populatie in Nederland.

Publicatiegegevens

  • Dijk, T. van, Oppenhuis, E., Abrahamse, A., Meier, A. (2002). 'Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland : aard, omvang en hulpverlening'. Hilversum: Intomart beleidsonderzoek

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies