Databank Effectieve Jeugdinterventies

Erkenningsprocedure

Het erkenningstraject voor interventies bestaat uit het aanmelden, beschrijven, beoordelen en publiceren van interventies.

Aanmelden van uw interventie

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt u bij het indienen van uw jeugdinterventie voor beoordeling door de erkenningscommissie en publicatie in de databank. U kunt uw interventie aanmelden via e-mail: interventies@nji.nl

Inclusiecriteria

Niet alle jeugdinterventies komen in aanmerking voor een beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies. Om in aanmerking te komen moet een interventie voldoen aan de volgende criteria:

 • De interventie heeft een planmatige en doelgerichte aanpak voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 24 jaar, hun opvoeders of hun opvoedingsomgeving
 • De interventie wordt uitgevoerd in Nederland
 • Er is een Nederlandstalige handleiding beschikbaar
 • Er is een (beperkte) procesevaluatie beschikbaar
 • U bent de eigenaar of licentiehouder van de interventie

Op basis van het materiaal en deze criteria beslissen wij of uw interventie in aanmerking komt voor beoordeling door de commissie. Staat uw interventie nog niet op papier? De publicatie Hoe schrijf ik een handboek helpt u bij het beschrijven van uw interventie.

Werkbijeenkomst beschrijven en onderbouwen van interventies

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een werkbijeenkomst. In de werkbijeenkomst wordt duidelijk:

 • of uw interventie voldoende is ontwikkeld om te starten met de erkenningsprocedure, dan wel welke aanpassingen u nog moet doen om te kunnen starten met de procedure,
 • hoe de erkenningsprocedure er uit ziet, en
 • hoe u een interventie beschrijft en onderbouwt in het werkblad. De werkbijeenkomst vindt vier keer per jaar plaats bij het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht.

In 2020 zijn de volgende data gepland:

 • Donderdag 5 maart 2020, 09.00 -13.00 uur
 • Donderdag 14 mei 2020, 09.00 -13.00 uur
 • Donderdag 10 september 2020, 09.00 - 13.00 uur
 • Donderdag 10 december 2020, 09.00 -13.00 uur

Quickscan voor interventies

U kunt zelf checken of uw interventie ver genoeg is ontwikkeld voor opname in de databank met behulp van onze quickscan. Deze quickscan is een eenvoudig toetsingsinstrument en maakt geen deel uit van het erkenningstraject. Naar de quickscan

Beschrijven van uw interventie

Komt uw interventie in aanmerking voor beoordeling dan gaat u deze beschrijven in een speciaal daarvoor bestemd werkblad. De onderdelen in dit werkblad volgen de erkenningscriteria die de commissie hanteert. Er is bij dit werkblad ook een handleiding beschikbaar:

Ondersteuning

Foto Iris Dikhoff

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft u praktische ondersteuning bij het beschrijven van uw interventie voor de databank. We lezen met u mee en geven drie keer feedback op het ingevulde werkblad. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Wij bieden ook uitgebreide ondersteuning bij het beschrijven, onderbouwen of verbeteren van uw interventie.

Beoordeling door de erkenningscommissie

Als het werkblad volledig is ingevuld, dan kunt u de interventie laten agenderen bij de erkenningscommissie.

U vult daarvoor het formulier Aanvraag beoordeling interventie in. Met dit formulier geeft u het Nederlands Jeugdinstituut toestemming om het werkblad en de documentatie van de interventie naar de erkenningscommissie te sturen. De toestemming geldt eveneens voor de publicatie van het oordeel van de erkenningscommissie in de databanken met effectieve interventies van andere kennisinstituten. Het gaat dan om kennisinstituten waarmee wij samenwerken in het erkenningstraject voor interventies. Interventies worden opgenomen in die andere databanken als ze ook van belang kunnen zijn voor een andere sector, zoals de gezondheidsbevordering, de jeugdgezondheidszorg of de sociale sector.

Niveaus van erkenning

De erkenningscommissie beoordeelt of de interventie in voldoende mate voldoet aan de criteria voor erkenning. Op grond daarvan wordt de interventie wel of niet erkend. Er zijn vier niveaus waarop de commissie een interventie kan erkennen:

 • Goed onderbouwd
 • Effectief volgens:
  • eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • goede aanwijzingen voor effectiviteit
  • sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Criteria

Criteria voor 'goed onderbouwd'
In de beschrijving van de interventie zijn probleem, risico of thema, doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden helder beschreven. In de theoretische onderbouwing is de werkzaamheid van de interventie aannemelijk gemaakt met theorieën en empirische kennis. Voor een erkenning als 'goed onderbouwd' hoeft geen effectonderzoek beschikbaar te zijn. Wel vraagt de erkenningscommissie om een procesevaluatie.

Criteria voor 'effectief'
Voor een erkenning als 'effectief' gelden de criteria voor 'goed onderbouwd', aangevuld met criteria voor het uitgevoerde effectonderzoek.

Er zijn drie niveaus van effectiviteit:

 • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  Effectiviteit is aangetoond met een voor- en nameting. Er zijn twee studies beschikbaar, waarvan minimaal één is uitgevoerd in Nederland.
 • Goede aanwijzingen voor effectiviteit
  Effectiviteit is aangetoond met twee studies met redelijke bewijskracht (bijvoorbeeld quasi-experimenteel onderzoek zonder follow-up) waarvan minimaal één is uitgevoerd in Nederland. Voor erkenning op dit niveau volstaat ook één Nederlands onderzoek met sterke bewijskracht (gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep en zes maanden follow-up).
 • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
  Effectiviteit is aangetoond met twee Nederlandse onderzoeken met sterke bewijskracht (gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep en zes maanden follow-up) of één Nederlands onderzoek met sterke bewijskracht in combinatie met dergelijk onderzoek uit het buitenland.

Betrokkenheid van ontwikkelaars

In Nederland is het gebruikelijk om effectstudies te financieren op basis van gezamenlijke aanvragen van interventie-ontwikkelaars en -onderzoekers. Zonder deze samenwerking is het nauwelijks mogelijk om interventies te verbeteren aan de hand van onderzoeksresultaten. Daarom heeft de erkenningscommissie er geen bezwaar tegen om gezamenlijke studies van onderzoekers en ontwikkelaars mee te wegen in haar beoordeling - tenminste zolang de exacte rollen van de onderzoekers en de ontwikkelaars worden gecommuniceerd en gecontroleerd én zolang dit praktijkgerichte onderzoek bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de interventie.

Daarbij heeft de erkenningscommissie wel oog voor mogelijke belangenverstrengeling. Niet elke studie wordt geaccepteerd als bewijs voor effectiviteit. De commissie beoordeelt van elke studie zelf de kwaliteit en neemt hierbij de afhankelijkheid van de onderzoekers mee. Ook wordt een check verricht op eventuele negatieve effecten die wel gevonden, maar niet gerapporteerd zijn.

In de notitie Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022 zijn de criteria voor 'goed onderbouwd' en 'effectief' uitgewerkt. In de bijlage van die notitie staat een tabel met de criteria voor de bewijskracht van empirische studies.

Meer informatie over effectiviteit en effectonderzoek vindt u in het dossier Effectieve jeugdhulp.

Uitvoerbaarheid

De erkenningscommissie geeft bij het oordeel ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ ook een oordeel over de uitvoerbaarheid van uw interventie. Om te beoordelen of de voorwaarden voor uitvoering van een interventie voldoende helder zijn, hanteert de erkenningscommissie criteria die zijn uitgewerkt in de notitie Erkenning van interventies. Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022.

Beoordeling integraal vve-programma

Integrale programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) krijgen naast het reguliere oordeel ook een oordeel over de mate waarin het programma voldoet als vve-programma volgens het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie' in de Wet OKE. De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt dit op basis van criteria die zij zelf heeft opgesteld op basis van deze wet. Daarbij kijkt de commissie naar de inhoud van de aanpak, maar ook naar de randvoorwaardelijke eisen die de interventie stelt. Meer informatie staat in de notitie Erkenning van VVE-interventies.

Onder voorbehoud erkend

De erkenningscommissie kan uw interventie 'onder voorbehoud' erkennen. Dit gebeurt als de commissie vindt dat u een paar eenvoudige aanvullingen of wijzigingen moet aanbrengen om volledig aan de criteria te voldoen. U krijgt een half jaar de tijd om deze aanpassingen te doen en uw interventie opnieuw (versneld) voor te leggen.

Geldigheidsduur van de erkenning

Het oordeel van de erkenningscommissie is vijf jaar geldig. Daarna vindt er een nieuwe beoordeling plaats. Voor een herbeoordeling geldt dezelfde procedure als voor de eerste beoordeling van een interventie. Het secretariaat van de Erkenningscommissie Interventies neemt contact met u op voordat de geldigheidsduur van het oordeel afloopt.

Interventies en de context waarin ze worden uitgevoerd, zijn voortdurend in ontwikkeling. Ook wordt er onderzoek naar de uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies gedaan. Een interventie is dus niet statisch, net zo min als gegevens over de kwaliteit en effectiviteit ervan. Daarom is het van belang om de toetsing regelmatig te herhalen.

Herbeoordeling voor afloop van de geldigheidsduur

U kunt een erkende interventie ook voordat de geldigheidsduur van de erkenning afloopt opnieuw indienen bij de erkenningscommissie. Dit is bijvoorbeeld een mogelijkheid voor interventies die een snelle ontwikkeling hebben doorgemaakt en op basis van nieuw onderzoek misschien in aanmerking komen voor erkenning op een hoger niveau van effectiviteit.

Bezwaar indienen

Mocht u van mening zijn dat de Erkenningscommissie Interventies op een onterechte manier tot een oordeel is gekomen, dan kunt u daartegen bezwaar maken via het secretariaat e-mail: erkenningjeugdinterventies@nji.nl.

Publicatie van het oordeel

Na de commissievergadering ontvangt u het oordeel, inclusief de onderbouwing ervan, op papier. Daarna publiceert het Nederlands Jeugdinstituut een positief beoordeelde interventie in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Ook communiceren wij over nieuw erkende interventies via de Nieuwsbrief Jeugd en twitter.

In de databank Effectieve Jeugdinterventies staan naast de erkende interventies ook de volgende overzichten:

 • In voorbereiding
  In het overzicht 'In voorbereiding' staan interventies die zich in het erkenningstraject van beschrijven en beoordelen bevinden.
 • Niet erkend
  Jeugdinterventies die niet zijn erkend door de Erkenningscommissie Interventies vindt u in het overzicht 'Niet erkend', met de redenen voor afwijzing erbij.
 • Verwijderd
  In het overzicht 'Verwijderd' staan interventies waarvan de erkenning om uiteenlopende redenen niet is verlengd. 
Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies