• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Armoede en gezondheid van kinderen

De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. 'Armoede en gezondheid' bestaat uit vier stappen welke uitgevoerd of begeleid worden door een medewerker van de JGZ: 1. signalering van deprivatie door consultatie- of schoolarts, 2.  vervolgcontact over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin, 3. toeleiding naar de gemeentelijke dienst Sociale Zaken voor het verstrekken van financiële middelen en ten slotte 4. nazorgcontact.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van deprivaties die samenhangen met de gezondheid van kinderen. Deprivatie is een begrip uit de literatuur over armoede. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om financiële redenen bepaalde zaken niet heeft of activiteiten niet kan doen. Deze interventie beoogt het beschikbaar komen van extra geoormerkte financiële middelen ten gunste van determinanten van gezondheid van het gedepriveerde kind.

Doelgroep

De interventie is gericht op kinderen in de voorschoolse leeftijd en in de basisschoolleeftijd bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin en waarvan de determinanten beïnvloed kunnen worden met een financiële verstrekking.

Aanpak

De interventie bestaat uit vier samenhangende stappen. De eerste stap is de signalering tijdens de reguliere contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg. Er wordt nagegaan of geldgebrek in het gezin een mogelijke barrière is voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Wanneer dit het geval is en de ouders staan open voor verdere interventies, vindt een vervolgcontact plaats over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin (2e stap). De derde stap betreft de toeleiding naar de gemeentelijke dienst Sociale Zaken. Deze stelt op grond van een adviesbrief van de Jeugdgezondheidszorg geoormerkte financiële middelen ter beschikking. Tot slot heeft de Jeugdgezondheidszorg een nazorgcontact met de ouders (4e stap).
De aanpak is onderdeel van het geheel van zorg van de Jeugdgezondheidszorg en de gemeente. In de Jeugdgezondheidszorg wordt de interventie toegepast binnen de risicogroep-benadering en de gemeente bekijkt de totale financiële situatie van het gezin. Indien er sprake is van achterliggende problematiek leidt de Jeugdgezondheidszorg het gezin toe naar hulpverlenende instellingen. De gemeentelijke dienst Sociale zaken adviseert het gezin over  inkomensondersteunende voorzieningen en maatregelen. De interventie sluit goed aan bij de transitie Jeugdzorg omdat ontschotting van zorgstructuren op gemeentelijk niveau wordt bereikt.

Onderzoek

De ontwikkeling van deze interventie is begeleid met evaluatieonderzoek. Wat betreft het onderzoek naar de effectiviteit heeft observationeel onderzoek in de praktijk plaatsgevonden. Dit betrof onderzoek naar door de ouders waargenomen effecten op de gezondheid van het kind en onderzoek naar de besteding van de financiële middelen. De ouders bleken het belang van de interventie voor het kind duidelijk waar te nemen. De extra financiële middelen zijn geoormerkt en komen ten goede aan de determinanten van gezondheid van het gedepriveerde kind.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl

Doel:

Begeleiding

Leeftijd:
0 - 13 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
25 juni 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Armoede en gezondheid van kinderen is een praktische interventie met een redelijk eenvoudige aanpak. Niet duidelijk is of de interventie ook op de langere termijn leidt tot het terugdringen van determinanten van ongezondheid.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003 DA Tilburg
Contactpersoon:
Carin Rots
076 - 5 282 000
C.Rots@ggdwestbrabant.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies