Databank Effectieve Jeugdinterventies

Zippy's Vrienden

Zippy's Vrienden richt zich op het voorkomen van psychosociale en emotionele problemen of stoornissen bij kinderen. Kinderen leren copingstrategieën aan, waardoor hun sociaal-emotionele vaardigheden verbeteren. Dit gebeurt door middel van een klassikale methode, gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes. Het lespakket bestaat uit 24 lessen en wordt op school door leerkrachten in de groepen 2, 3 en 4 van de basisschool uitgevoerd.


Gericht op:

Emotionele problemen, psychosociale problemen, sociale vaardigheden

Leeftijd:
5 - 8 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
3 maart 2011
Door:

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van Zippy's Vrienden is het verbeteren van copingvaardigheden en het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat kinderen (later) psychosociale en emotionele problemen of stoornissen ontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep zijn basisschoolleerlingen in groep 2, 3 en 4. Dit betekent dat het gaat om kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar. Leerkrachten en ouders zijn intermediaire doelgroep.

Aanpak

Zippy's Vrienden is een lespakket bestaande uit 24 lessen. Leerkrachten worden getraind om Zippy's Vrienden in de klas uit te voeren. Er zijn 6 thema's die in modules worden behandeld: gevoelens, communicatie, maken en verbreken van relaties en vriendschappen, conflicten en ruzies oplossen, omgaan met verandering en verlies, en coping. De methode is gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes, waarin alledaagse problemen en gebeurtenissen bij een aantal fictieve kinderen worden gebruikt.

Onderzoek

Er is geen Nederlands effectonderzoek voorhanden. Wel is er een procesevaluatie uitgevoerd waaruit blijkt dat de interventie goed volgens de handleiding werd uitgevoerd en dat de betrokken leerkrachten tevreden en enthousiast zijn (Van den Berg & Panis, 2009).

Uit effectonderzoek naar (een buitenlandse versie van) Zippy's Vrienden in Denemarken en Litouwen bleek dat kinderen in de experimentele groepen meer positieve copingstrategieën gebruikten, dat hun sociale vaardigheden verbeterden en dat probleemgedrag (hyperactiviteit en externalise-rend gedrag) verminderde. Uit de kwalitatieve analyse komt naar voren dat door het programma het sociale klimaat in de klas verbetert, de kinderen beter in staat zijn om voor hun dagelijkse problemen effectieve copingstrategieën in te zetten en dat kinderen een betere band met andere kinderen en de leerkrachten opbouwen (Mishara & Ystgaard, 2006).

Een ander buitenlands effectonderzoek liet zien dat het programma een gunstig effect had op een belangrijke overgang in de kleuterleeftijd: de overgang van kleuterschool naar basisonderwijs. De Zippy-groep kinderen waren beter emotioneel en gedragsmatig aangepast aan de nieuwe school en gebruikten betere en meer verschillende copingstrategieën dan de kinderen in de controlegroep (Monkeviciené e.a., 2006).Uit het meest recente, Ierse onderzoek (Clarke & Barry, 2010) bleek bovendien dat het programma eenvoudig, zonder noemenswaardige aanpassingen, programmatrouw te implementeren was. Leerkrachten rapporteerden positieve effecten: zij voelden zich beter in staat met moeilijke situaties in de klas om te gaan en ontwikkelden een betere relatie met hun leerlingen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Zippy's Vrienden besteedt uitgebreid aandacht aan belangrijke thema's als pesten en het omgaan met emoties. De werking van de interventie wordt ondersteund door buitenlands onderzoek. Het verband tussen het aanleren van coping strategieën en het voorkomen van psychosociale problemen is helder onderbouwd. In onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma’s kon men de effectiviteit van Zippy’s vrienden niet beoordelen, omdat er te weinig kinderen aan deze interventie meededen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting Kids en Emotionele Competenties (KEC)
Han Stijkelplein 6
2597 NR Den Haag
www.zippysvrienden.nl
www.partnershipforchildren.org.uk

Contactpersoon

Marion Panis
marion.panis@planet.nl
06 232 291 16

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies