Databank Effectieve Jeugdinterventies

ROC Aanvalsplan

Het ROC Aanvalsplan is een integrale interventie voor het middelbaar beroepsonderwijs en heeft als doel het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Overkoepelend wordt een Gezondheidscoach ingezet die op een persoonlijke en laagdrempelige manier studenten begeleidt om middelengebruik en onderliggende problematiek te verminderen door middel van een screenings- en toeleidingstraject.


Gericht op:

Middelengebruik

Leeftijd:
11 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
1 december 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

De einddoelgroep van de interventie is studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). De intermediaire doelgroepen zijn medewerkers van het ROC: zorgadviesteam (ZAT) medewerkers, onderwijsondersteunend personeel en docenten. ZAT-medewerkers zijn onder andere studieloopbaanbegeleiders, loopbaanadviseurs, zorgcoördinatoren, psychologen en schoolmaatschappelijk werkers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit onder andere beveiligers en conciërges op de school. Daarnaast worden bij het screenings- en toeleidingstraject van studenten ook de ouders van de student betrokken.

Doel

Het hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

Aanpak

Het ROC-Aanvalsplan is een integrale aanpak die bestaat uit een voorbereidingsfase, uitvoerfase en evaluatiefase. De uitvoerfase bestaat uit 9 onderdelen waarin de organisatie-, kennis- en vaardigheidsdoelstellingen voor de verschillende (intermediaire) doelgroepen worden verwezenlijkt.

Onderbouwing

Het middelengebruik onder ROC studenten is fors en gemiddeld meer dan onder de algemene bevolking (van Laar er al., 2013; Gemeente Rotterdam, 2012). Middelengebruik onder ROC-studenten is in vergelijking met andere scholieren zorgelijker, omdat het hier vaak gaat om kwetsbare jeugd waardoor deze jongeren een groter risico lopen op middelenproblematiek (Schrijvers & Schuit, 2010). Factoren die het problematisch middelengebruik onder studenten in stand houden, hebben te maken met de (zorg)voorzieningen op een school, gemis van laagdrempelige consultatieve mogelijkheden, gemis aan eenduidig beleid en onvoldoende kennis en vaardigheden van medewerkers op de school (ter Bogt et al., 2009). De doelstellingen die zijn gekoppeld aan deze factoren worden verwezenlijkt in verschillende onderdelen van de interventie en zijn onderverdeeld naar doelgroep. Het blijkt dat het effect op vermindering van middelengebruik groter is wanneer een integrale aanpak wordt gehanteerd (Zoon, 2012). Om deze reden is het ROC-Aanvalsplan een integrale aanpak bestaande uit ‘losse’ onderdelen die elkaar onderling versterken.

Onderzoek

In 2012 is gestart met de implementatie van de methodiek ROC Aanvalsplan op Zadkine en het Albeda College. In 2014 voerden 25 locaties het ROC-Aanvalsplan uit en heeft er procesevaluatie plaatsgevonden over hoe het ROC Aanvalsplan is geïmplementeerd. Hieruit blijkt dat de regels en uitgangspunten  vastgelegd zijn in schoolstatuten en studentenreglementen. De Gezondheidscoach heeft een duidelijkere plek binnen de onderwijslocaties gekregen en wordt gezien als een meerwaarde. De uitvoer van de onderdelen voor medewerkers en leerlingen zijn uitgevoerd en positief geëvalueerd. Zo geeft 91 procent van de medewerkers na de deskundigheidsbevordering aan in staat te zijn een gesprek aan te gaan met een student over middelengebruik; ziet 88 procent van de studenten na een voorlichting in dat het gebruik van alcohol of drugs een slechte invloed kan hebben op schoolprestaties; en is 30 procent van je studenten in begeleiding bij de gezondheidscoach doorverwezen naar intensievere zorg. De thema’s alcohol- en drugsgebruik op ROC’s meer bespreekbare onderwerpen geworden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is positief over de integrale aanpak voor de doelgroep ROC-jongeren met een belangrijke rol voor de gezondheidscoach in het signaleren van problemen en toeleiden naar intensievere zorg. De handleiding voor de gezondheidscoach wordt als een waardevolle aanvulling gezien.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Youz (Antes)
Brenda Riegman
preventie@youz.nl
088-230 303 0

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies