Databank Effectieve Jeugdinterventies

Move2Learn

Move2Learn is een training van 16 bijeenkomsten voor jongeren van 12-18 jaar met een tekort aan sociale en cognitieve vaardigheden die mild internaliserend of externaliserend probleemgedrag vertonen. Het heeft als doel om de sociale en probleemoplossende vaardigheden van jongeren te vergroten en daarmee de internaliserende en externaliserende problemen te verminderen. De training kan als groepstraining worden gegeven, maar er is ook een individuele variant. Beide zijn erkend. 


Gericht op:

Delinquentie, gedragsproblemen, sociale vaardigheden

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak, groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
4 oktober 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Move2Learn heeft als doel om de sociale en probleemoplossende vaardigheden van jongeren te vergroten om verergering van gedragsproblemen te voorkomen.

Doelgroep

Jongeren van 12 - 18 jaar met beginnende gedragsproblemen, waaronder delinquentie, veroorzaakt door vaardigheidstekorten en hun ouders. In de groepstraining gaat het - indien de training wordt uitgevoerd op school - ook om de leerkrachten van de jongeren.

Aanpak

De aanpak bestaat uit ofwel een groepstraining met 8 modules ofwel een individuele training van 9 modules (16 bijeenkomsten) met onderdelen gericht op cognitieve herstructurering, aanleren van probleemoplossende en sociale vaardigheden, communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Daarnaast is de training gericht op regulatie van boosheid en andere emoties, het weerstand bieden aan groepsdruk en leren grenzen aan te geven. In vergelijking met de groepstraining is meer aandacht voor de laatstgenoemde vaardigheden en voor seksualiteit en middelengebruik. Dit is vooral van belang voor (beginnend) delinquente jongeren voor wie de individuele variant onder meer is bedoeld. Ook is er in de individuele variant aandacht voor delictanalyse, denkfouten en moreel redeneren. In de groepstraining zijn er voor ouders twee bijeenkomsten en voor leerkrachten één bijeenkomst. De individuele variant heeft vier ouderbijeenkomsten: twee apart en twee samen met hun kind. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders en eventueel leerkrachten informatie over de jongerentraining en worden basisvaardigheden - bijvoorbeeld ouderlijke betrokkenheid, positief bekrachtigen van gewenst gedrag en het stimuleren om de aangeleerde vaardigheden toe te passen - versterkt. Zo is de kans groter dat de jongeren de aangeleerde vaardigheden gaan maar ook blijven gebruiken.

Onderzoek

Er is een procesevaluatie met pretest-posttest design uitgevoerd bij 56 jongeren die van december 2011 tot en met mei 2012 Move2Learn hebben gevolgd (Krieckaert, 2012). Daarnaast zijn de jongeren, ouders en trainers geïnterviewd over hun ervaringen.
De effectsize van de training (Cohen's d), gemeten met de vragenlijst Mijn Ontwikkelingsvaardigheden en Doelen (MOED), was 0.35 (klein tot middelgroot effect). Vanwege het ontbreken van een controlegroep is niet duidelijk of dit effect is toe te schrijven aan de training.
Naar aanleiding van de uitkomsten zijn de training en de MOED-vragenlijst aangepast. Of de resultaten van de herziene training (nog) beter zijn, zal moeten blijken uit een tweede evaluatie.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Het is een degelijk en goed beschreven programma. Sterk dat er in de aanpak varianten op de werkvormen zijn gegeven. Ook het systeem van training, supervisie en intervisie is gedegen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Spirit
Postbus 75450
Fred Roeskestraat 73
1070 AL Amsterdam
  020-540 04 25

Contactpersoon

Tanja van Tol
t.v.tol@spirit.nl
06-46272518.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies