Databank Effectieve Jeugdinterventies

GRIP (Groepsactiviteiten Richtend op Individuele Progressie)

'GRIP' is een groepsgerichte methodiek die binnen de gesloten jeugdzorg wordt aangeboden. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) en extreem problematisch gedrag waarvoor de kinderrechter een machtiging gesloten jeugdzorg heeft afgegeven. Gedurende 12 maanden wordt middels ervaringsleren gewerkt aan het aanleren van vaardigheden waardoor een nieuw perspectief kan worden bepaald en de eerste stappen naar de toekomst kunnen worden gerealiseerd.


Gericht op:

Gedragsproblemen

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Doelgroep:

Lvb-kinderen, lvb-ouders

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
18 september 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

De methode GRIP is bedoeld voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) van 12 tot en met 18 jaar die extreem probleemgedrag vertonen en geplaatst zijn in een Jeugdzorg Plus instelling. Een LVB wil zeggen een IQ van 50-70 of een IQ van 70-85 in combinatie met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Daarnaast worden de ouders van de jongere betrokken.

Doel

GRIP heeft als einddoel dat de jongere een perspectief heeft op een goede toekomst en dat de eerste stappen daartoe zijn gemaakt. Het verminderen van gedragsproblemen, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het creëren en realiseren van een toekomstperspectief en daarmee bewerkstelligen dat de jongere na de GRIP interventie weer thuis kan gaan wonen, zelfstandig of bij vervangende ouders, eventueel met ondersteuning door vervolghulpverlening, zijn de subdoelen waaraan binnen GRIP gewerkt wordt.

Aanpak

GRIP is een multimodale gefaseerde aanpak in de Jeugdzorg Plus instelling. Dit bestaat uit het bieden van orthopedagogische basiszorg (een positief leefklimaat waarbinnen een aaneenschakeling van (groeps)activiteiten plaatsvindt) op de leefgroep en op indicatie aanvullende therapieën en behandelingen. De (groeps)activiteiten worden ingezet om een gedragsverandering bij de LVB jongeren te bewerkstelligen. Deze hebben tot doel de individuele doelen uit het behandelplan van de jongere aan te pakken. De interventie bestaat uit vier fasen en duurt 3 tot 9 maanden, inclusief nazorg buiten de instelling. In de eerste fase (2 tot 6 weken) ligt de nadruk op wennen (het ingroeien in de dagelijkse routine), diagnostiek en risicotaxatie. In fase 2 (maximaal 6 maanden) op gedragsverandering en in fase 3 (maximaal 3 maanden) op generalisatie, het in de praktijk brengen van het geleerde. Nazorg/transferbegeleiding (fase 4) wordt gezien als integraal onderdeel van de behandeling. Tijdens elke fase wordt aandacht besteed aan diagnostiek, het behandelplan, het leren van basisvaardigheden, het gezin (ouderbegeleiding), aanvullende therapie of behandeling en onderwijs.

Aanvullende therapie of behandeling is op indicatie en kan o.a. het volgende bevatten: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), non-verbale therapie, cognitieve gedragstherapie, psychiatrische behandeling, medicamenteuze behandeling, weerbaarheidstraining, agressieregulatietraining, behandeling op het gebied van verslaving en/of intensieve ondersteuning en/of behandeling in het systeem (bijvoorbeeld Multi Dimensional Family Therapy).

Onderbouwing

Jongeren met een LVB leren met name door te ervaren. GRIP biedt (groeps)activiteiten aan in een stabiele leefomgeving om zo samen met de jongere te werken aan de individuele behandeldoelen. Door deze (groeps)activiteiten en het trainen van flexibiliteit op de leefgroep, wordt er gewerkt aan het verminderen van gedragsproblemen, het verbeteren en aangaan van relaties met anderen en het op gang brengen van de gewetensvorming. Sociale- en probleemoplossende vaardigheden van de jongeren nemen toe en cognitieve tekorten worden waar mogelijk opgeheven. Het betrekken van het gezin en hun directe omgeving bij de behandeling is een voorwaarde voor succes. De behandeling van de jongeren wordt gecombineerd met gezinsondersteuning- en eventueel op indicatie van de gedragsdeskundige intensieve gezinsbegeleiding (zoals bijvoorbeeld MDFT). Op deze manier wordt er gewerkt aan de relatie tussen jongere en ouders/verzorgers; de opvoedingsvaardigheden van de ouders/verzorgers verbeteren en de handelingsverlegenheid wordt minder.

Onderzoek

Er zijn geen studies naar de interventie voorhanden. Intermetzo participeert in het effectonderzoek naar gesloten jeugdzorg.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

GRIP is een goed uitgewerkte en systematisch opgezette interventie voor een zeer problematische doelgroep. Het is lovenswaardig dat alle onderdelen van de multimodale aanpak (1e, 2e en 3e graads strategieën) goed en overzichtelijk zijn uitgewerkt.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Intermetzo, locatie Lindenhorst
Verlengde Slotlaan 69-71
3700 AG Zeist
Info@intermetzo.nl
030-6914911

Contactpersoon

Drs. H.G. Drent
hdrent@intermetzo.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies