Databank Effectieve Jeugdinterventies

Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J)

Dialectische Gedragstherapie voor Jongeren (DGT-J) is een interventie voor jongeren van 12- 18 jaar met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis of andere emotieregulatiestoornissen. Het doel van het programma is om het stemmingsafhankelijke, impulsieve gedrag - suïcidaal gedrag, automutilatie, middelenmisbruik of woede-uitbarstingen - onder controle te krijgen. Dit gebeurt middels wekelijkse vaardigheidstraining en individuele therapie, systeeminterventies en crisisconsultatie. Het programma duurt 24 weken.


Gericht op:

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
6 december 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van de interventie is tweeledig: 1) Het onder controle hebben van onaangepast en impulsief gedrag (zoals automutilatie, drank/drugsgebruik, woedebuien) en het omzetten van dat gedrag in adaptief gedrag om constructief op de situatie en bijbehorende emotie te kunnen reageren. 2) Eigen gedachten, emoties en wensen leren valideren, dat wil zeggen ze vroegtijdig kunnen herkennen, erkennen en zodanig gebruiken dat emotionele dysregulatie wordt voorkomen.
Er zijn 4 subdoelen: al het levensbedreigende gedrag is gestopt, gedrag dat interfereert met de therapie is verminderd, wat wil zeggen dat de cliënt in staat is om constructief in therapie te blijven, gedrag dat interfereert met de kwaliteit van leven is verminderd en gedragsvaardigheden zijn uitgebreid (aandachtsvaardigheden, interpersoonlijke effectiviteit, emotieregulatie, het verdragen van onlust, zelfmanagement).

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor jongeren die gediagnosticeerd zijn met een borderline persoonlijkheidsstoornis en voor jongeren bij wie sprake is van een subklinische borderline persoonlijkheidsstoornis (minimaal drie kenmerken van BPS volgens de DSM-IV-TR) bij wie de borderline problematiek in het klachtenpatroon op de voorgrond staat.

Aanpak

De interventie duurt 24 weken en bestaat uit vijf onderdelen: individuele therapie, vaardigheidstraining in groep, tussentijdse consultatiemogelijkheid voor de cliënt, systeeminterventies (zoals ouderbegeleiding, systeem-therapie en/of ouder/systeemvaardigheidstraining) en wekelijkse intervisie voor therapeuten. De vijf onderdelen van de behandeling maken gebruik van methodes uit drie theoretische kaders: cognitieve gedragstherapie, zen en de dialectische filosofie. DGT-J werkt verder met een heldere fasering en hiërarchie van behandeldoelen.

Onderzoek

Bij de Bascule in Amsterdam (de Haan, de Bruin, Noorloos, Stegge,2012) is een pilotonderzoek naar de werkzaamheid van DGT-J verricht. De resultaten wijzen uit dat jongeren een half jaar tot een jaar na DGT-J verbetering lieten zien in borderline problematiek(met name zelfschadelijk gedrag), depressie en algemene zelfwaardering. Het drop-out percentage bedroeg 26%, wat een verbetering is ten opzichte van wat gebruikelijk is bij deze doelgroep. Daarnaast verbeterden de cliënten op BPS klachten, depressie, algemeen zelfbeeld en algemene psychopathologie met goede effectsizes.

Standaard DGT (de oorspronkelijke methode, waarvan de hier gepresen-teerde interventie een aanpassing is) is in een Nederlandse RCT met follow-up onderzocht door Verheul e.a. (2003). De DGT groep kende een aanmerkelijk hogere therapietrouw (63% t.o.v. 23%) en een grotere re-ductie in zelfbeschadigend gedrag en overig impulsief gedrag zoals alcohol en druggebruik. Het aantal suïcidepogingen was te klein om significant verschil te bereiken. Ook na een follow-up van zes maanden bleven de significante verschillen voor automutilatie en impulsief gedrag tussen de groepen grotendeels gehandhaafd (Van den Bosch e.a., 2005). DGT bleek in dit onderzoek ook toepasbaar buiten het onderzoeksinstituut waar het ontwikkeld was, namelijk in de gangbare Nederlandse GGZ.
Naar standaard DGT en DGT-A (een aanpassing van standaard DGT voor adolescenten die veel gelijkenis vertoont met DGT-J) zijn diverse internationale RCT's met positieve resultaten verricht.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Het probleem is duidelijk, de doelen zijn concreet geformuleerd, de doelgroep is ingewikkeld maar goed omschreven, de aanpak is goed uitgewerkt en de onderbouwing is helder. Vanuit de praktijk is aannemelijk gemaakt dat de invalshoek van de dialectiek bij de doelgroep aansluit.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

de Bascule
Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam ZO
020 - 890 10 00

Curium-LUMC
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest
071-5159600

www.debascule.com

Contactpersoon

Rosanne de Bruin
 R.M.de_Bruin@curium.nl

Agaath Koudstaal
J.A.Koudstaal@curium.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies