• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt in de daghulp?

Daghulp aan jeugdigen bestaat uit intensieve begeleiding en behandeling zonder dat zij helemaal uit hun eigen omgeving worden gehaald. Doordeweeks overdag of een deel van de dag krijgen de jeugdigen hulp in een instelling. De rest van de tijd zijn zij thuis.

Het begrip daghulp

Het begrip daghulp is niet eenduidig. Nationaal en internationaal blijken er grote verschillen te bestaan in de inhoud van de daghulp, het theoretisch kader dat gehanteerd wordt en de methodieken waarmee gewerkt wordt. Daarnaast kent het onderzoek naar daghulp methodologische beperkingen. Dit alles maakt het trekken van conclusies moeilijk.

Conclusies

Uit onderzoek zijn de volgende voorlopige conclusies te trekken:

  • Van daghulp zijn positieve effecten gevonden bij jeugdigen met emotionele problemen, gedragsproblemen of gedragsstoornissen. Die positieve effecten bestaan uit verbeteringen in het gedrag van jeugdigen en in het gezinsfunctioneren, meer terugkeer naar school of werk en vermindering van de behoefte aan residentiële plaatsing. Maar, na afloop van daghulp zijn de problemen niet verdwenen. Veel jongeren blijken na afronding van de daghulp nog speciaal onderwijs of aanvullende behandeling nodig te hebben.
  • Daghulp is misschien effectief voor een beperkte groep jeugdigen. De effecten lijken minder goed bij jeugdigen met ernstige gedragsproblemen dan bij jeugdigen met minder ernstige problemen. Ook gezinsfactoren kunnen van invloed zijn op de effecten van daghulp, maar over de precieze rol van dergelijke factoren is nog veel onduidelijk. 
  • Onderzoek heeft nog niet uitgewezen wat de geschikte verblijfsduur is om met daghulp langdurige gedragsmatige veranderingen te behalen.
  • Het actief betrekken van ouders bij de behandeling blijkt een belangrijke voorwaarde voor positieve effecten.
  • Uit één overzichtsstudie blijkt dat het ontwikkelen van schoolvaardigheden en coördinatie van nazorg van belang zijn voor langdurige effecten van daghulp.
  • De effectiviteit van daghulp kan verbeterd worden door er elementen van effectieve interventies in te verwerken. Geschikte elementen daarvoor zijn bijvoorbeeld ‘home visitation’, gestructureerde sociale vaardigheidstraining, het systematisch toepassen van sociale leerprincipes en verplichte ouderbetrokkenheid.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzame principes in de daghulp vindt u in:
Wat werkt in de daghulp?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.