• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij licht verstandelijk beperkte ouders?

Ouders met een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben een intelligentiequotiënt (IQ) tussen de 50 en 85 en beperkingen in hun sociaal aanpassingsvermogen. Beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen, zoals moeite met communicatie of beperkte sociale vaardigheden, kunnen van invloed zijn op de mate waarin ouders in staat zijn kinderen te verzorgen en op te voeden. Het hebben van een lvb betekent niet per definitie dat die ouder geen goede opvoeder zou kunnen zijn. Bijkomende problematiek, die vaker voorkomt bij iemand met een lvb, verhoogt wel het risico hierop. Om dit risico te beperken is het van belang dat er effectieve interventies bestaan, speciaal voor ouders met een lvb (en hun kind) die ondersteuning nodig hebben.

Effectieve interventies

Methodieken die gebruikt (kunnen) worden bij de ondersteuning van lvb-ouders kunnen ingedeeld worden in grofweg twee categorieën: methodieken gericht op het aanleren van (sociale- en of opvoed)vaardigheden en methodieken gericht op complexe problematiek. Zowel in Nederland, als internationaal, is er beperkt (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar deze methodieken.

Op basis van het beperkte onderzoek naar de eerste categorie, oudertrainingen, kan voorzichtig gesteld worden dat de nadruk dient te liggen op het aanleren van (opvoedings-)vaardigheden en niet op psycho-educatie. Daarbij lijkt het inzetten van gedragsmatige technieken (zoals taakanalyse, modeling, feedback en positieve bekrachtiging) effectief. Tot slot wordt de oudertraining bij voorkeur thuis aangeboden, zodat generalisatie naar de thuissituatie mogelijk is.

Van de tweede categorie, methodieken gericht op complexe problematiek, is er naar ons weten geen overzicht van effectonderzoek specifiek bij deze doelgroep. De methodieken voor multiprobleemgezinnen lijken uiterst geschikt te zijn voor ouders met een lvb, echter dient de vorm van deze methodieken dan wel aangepast te worden naar het cognitieve vermogen van deze doelgroep.

Hulpverlening

Uit een praktijkstudie blijkt dat de hulpverlening aan lvb-ouders dient te bestaan uit het voorkomen van overbelasting, het versterken van het sociale netwerk, het bieden van een perspectief en het hanteren van een multidisciplinaire aanpak. Ook moeten hulpverleners vanuit een bepaalde basishouding werken. Zo is het van belang dat de hulpverlener de ouders als partners beschouwd, zijn eigen normen en waarden bespreekbaar maakt, niet alleen naar de risicofactoren kijkt maar ook de sterke punten ondersteund, flexibel is in zijn aanpak en zorgt voor continuïteit in de hulpverlening.

Meer informatie

Meer informatie over wat werkt bij ouders met een lvb is te vinden in: Wat werkt bij licht verstandelijk beperkte ouders?

Zie ook

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies