• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Shortlist groepscriminaliteit

De Shortlist groepscriminaliteit is een door politieagenten of andere bij jongeren betrokken beroepskrachten in te vullen vragenlijst over problematische jeugdgroepen. De lijst leidt tot een typering van de desbetreffende jeugdgroep. Op basis van deze typering kan een plan van aanpak opgezet of beleid ontwikkeld worden.

Doel

Doel van de Shortlist groepscriminaliteit is te komen tot een karakterisering van problematische jeugdgroepen in een gemeente en deze te onderscheiden in hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Deze typering en inzichten maken de realisatie van een ander doel mogelijk, namelijk de ontwikkeling van een passende probleemgerichte aanpak, die aansluit bij de verantwoordelijkheden van de verschillende instellingen in een gemeente.
In de praktijk vervult de shortlist daarnaast de volgende functies:

 • deskundigheidsbevordering over criminele jeugdgroepen;
 • eenheid van begrip over jeugdgroepen;
 • informatiegestuurd politiewerk (beleidsmonitor).

De uitkomsten van de shortlist geven de regiopolitie aanwijzingen voor prioriteitstelling, tijdsinvestering en in te zetten middelen.

Doelgroep

Problematische jeugdgroepen die in verschillende mate overlast veroorzaken.

Materialen

De Shortlist groepscriminaliteit bestaat uit:

 • de handleiding Jeugdgroepen in beeld;
 • de shortlist (met korte toelichting en voorbeelden)

In enkele politieregio's is de vragenlijst ook digitaal beschikbaar.

Gebruik

Met de Shortlist groepscriminaliteit typeert een wijkagent of buurtregisseur op eenvoudige wijze de problematische jeugdgroep. De basis daarvoor vormt diens subjectieve indruk. Voor een betrouwbare uitkomst is een volledig beeld vereist. De invuller dient daarvoor alle vragen te beantwoorden. Als hij geen antwoord weet, gaat hij bij anderen te rade.

Als basis voor beleid vereist het subjectieve beeld van de wijkagent of buurtregisseur een verdere toetsing. Hiervoor zijn de gegevens over de overtredingen van leden van de jeugdgroep en toegang tot het politieregister nodig. Vervolgens dient de stap van informatie naar aanpak gemaakt te worden. Het stappenplan in de handleiding brengt die randvoorwaarden in beeld.

De shortlist kan ook gebruikt worden als beleidsmonitor, onder de voorwaarde dat agenten de shortlist periodiek invullen. Die biedt inzicht in:

 • toe- of afname van het aantal groepen;
 • eventuele verandering in de aard van de groep(en);
 • het effect van de aanpak op één of meerdere groepen;
 • de noodzaak van aanpassing of uitbreiding van de aanpak of nieuw beleid.

Een randvoorwaarde om het instrument goed tot zijn recht te laten komen, is dat er een stappenplan bestaat om van informatieverzameling tot aanpak te komen.
De aanpak van hinderlijke en overlastgevende jongeren richt zich vooral op de openbare orde en de handhaving. Dat veronderstelt activiteiten en voorzieningen voor jongeren in de openbare ruime, waarvoor samenwerking met de gemeente en lokale organisaties zoals het jongerenwerk nodig is. Maatregelen gericht op een criminele jeugdgroep veronderstellen de inzet van justitie om de jongeren die zich schuldig maken aan delicten op te sporen.

Voor de realisatie van het stappenplan zijn voorwaarden en verschillende fases geformuleerd. Voorwaarden voor het realiseren van de stappen zijn:

 • er bestaat de ambitie om op lokaal niveau tot een aanpak te komen;
 • de methode is gewaarborgd binnen diverse organisaties. Naast de regiopolitie gaat het om de gemeente en door de gemeente georganiseerde organisaties en om het Openbaar Ministerie.

In het stappenplan worden de volgende drie fases onderscheiden:

Startbijeenkomst
Op een startbijeenkomst met de lokale driehoekpartners vindt informatie-uitwisseling plaats over de methodiek en de aanpak. De partners maken afspraken over de analysecapaciteit, deskundigheidsbevordering en inventarisatie, de rol van de partners in de aanpak en over wie binnen de politie de rol van 'trekker' vervult.

Deskundigheidsbevordering
De trekker organiseert een deskundigheidsbevordering voor de politie en inventariseert de jeugdgroepen op basis van de eerste (subjectieve) analyse. Hij rapporteert over de bevindingen van deze shortlistanalyse.

Taskforce jeugdgroepen
Vervolgens wordt een taskforce jeugdgroepen gevormd die aanvullende informatie per jeugdgroep verzamelt, een systeem- en netwerkanalyse uitvoert en een plan van aanpak per groep opstelt.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Jeugdreclassering,
Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Doel:

Risicotaxatie

Leeftijd:
14 - 21 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De Shortlist groepscriminaliteit is te bestellen bij:
Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Turfstraat 1
6811 HL Arnhem
026 4438619
info@beke.nl
www.beke.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies