Databank Instrumenten

Recidive Inschattings Schalen (RISc)

De RISc is een diagnostisch instrument dat als doel heeft te komen tot een inschatting van de kans op recidive bij (jong)volwassen mannelijke en vrouwelijke delinquenten. De RISc is in het bijzonder gericht op reclassering en gevangeniswezen.

Doel

Het doel van de RISc is het geven van een breed beeld van de kans op recidive, het daarmee geassocieerde risico voor de delinquent en zijn omgeving, de wijze waarop het delict zich verhoudt tot de diverse leefgebieden (criminogene factoren), de mogelijkheden van de delinquent voor verandering (responsiviteit) en tot slot een uitspraak op welke gebieden interventies nodig zijn om recidive te voorkomen (indicatie).

Doelgroep

De RISc is gericht op (jong)volwassen mannelijke en vrouwelijke delinquenten vanaf 18 jaar.

Materialen

De RISc bestaat uit:

  • Een handleiding;
  • Bijlagen bij de handleiding (literatuur, begrippen, afkortingen, dossierinformatie, checklist voor het gesprek, bijlagen instrumenten verdiepingsdiagnostiek, scoringsformulier, onderzoeksbijlagen, evaluatie RISc).

Gebruik

Op niveau 1 van de RISc wordt informatie verzameld waarvan uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is met delictgedrag in het algemeen. De werker begint met het lezen van de dossiers die over het delict aanwezig zijn. Vervolgens vult deze de RISc zo goed mogelijk in. Informatie die ontbreekt komt in het gesprek aan de orde. Daarnaast wordt de delinquent gevraagd een korte zelfrapportagevragenlijst in te vullen. Als de verzamelde informatie voldoende is, kan worden overgegaan op niveau 3, indicatiestelling. Als er nog twijfels, onduidelijkheden en dergelijke zijn, komt niveau 2 aan de orde, verdieping op een specifiek leefgebied. De RISc wordt door een gecertificeerde reclasseringswerker ingevuld. Soms is het nodig daarnaast een gedragsdeskundige (psycholoog of psychiater) in te schakelen. De RISc wordt individueel afgenomen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Jeugdreclassering

Doel:

Risicotaxatie

Leeftijd:
18 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Stichting Reclassering Nederland
Postbus 8215
3503 RE Utrecht
088-8041000
www.reclassering.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies