• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 241 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'.


Nieuw in de databank

Training Sport en Gedrag II

De training Sport en Gedrag II is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich agressief (verbaal en/of fysiek) hebben gedragen op of rond het voetbalveld. De training heeft tot doel herhaling van dergelijk gedrag te voorkomen door bewustwording bij jongeren van hun gedrag en de gevolgen daarvan, het versterken van vaardigheden en het handhaven van de binding tussen jongere en vereniging. Het betreft een individuele aanpak van 20 tot 44 uur waarin de jongere een aantal gesprekken met de Halt-medewerker heeft, opdrachten maakt, excuus aanbiedt aan het slachtoffer, boosheidscontroletraining doet en een (werk)opdracht op de vereniging uitvoert.


Stop Nu Ander Plan (Jongensversie SNAP)

Stop Nu Ander Plan (SNAP) wil ernstig probleemgedrag van jongens tussen de 6 en 12 jaar verminderen en crimineel gedrag en recidive voorkomen. Het basisprogramma dat dertien weken duurt, bestaat uit parallelle groepstrainingen voor de jongens en de ouders. Met cognitieve gedragstherapeutische technieken, psycho-educatie, rollenspellen, huiswerkopdrachten, ontspanningsoefeningen en gedragscontracten wordt gewerkt aan het verminderen van de gedragsproblemen van de jongens en het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders. Naast de groepstrainingen wordt, op basis van een risicotaxatie, aanvullende begeleiding geboden, zoals gezinsbegeleiding, huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding van het kind, begeleiding bij pesten, brandpreventie of begeleiding bij het stoppen met stelen.


JOIN us

JOIN us is een positieve aanpak ter preventie van pesten. Het programma richt zich op het creëren van een saamhorige klas waarin elke leerling zich gezien en geaccepteerd voelt. De tien lessen zijn bedoeld voor eerstejaars leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs. Het programma gaat uit van een groepsdynamisch perspectief en de lessen spelen in op de groepsfases waarin de leerlingen zich bevinden. Door middel van interactieve spellen leren leerlingen elkaar beter kennen, waardoor zij een hechte klas vormen en op een progressieve manier de groepsfases doorlopen. De nadruk van het JOIN us-programma ligt op positieve samenwerkings- en vertrouwensoefeningen. De mentoren worden getraind om de lessen uit te voeren.


Samen Stevig Staan

Samen Stevig Staan is een behandelprogramma voor jeugdigen 9 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Doel is vermindering van het probleemgedrag van het kind door de opvoedingsvaardigheden van de ouders en de sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van de jeugdigen te trainen in groepsbijeenkomsten.


Trammelant in Tandenland

Trammelant in Tandenland is een mondgezondheidsprogramma voor de kinderen van 2 t/m 8 jaar en hun ouders. Het programma speelt zich af op school, thuis en bij de professional. Het schoolprogramma bestaat jaarlijks uit 3 lessen met (animatie)filmpjes en poetslied voor groep 1 t/m 4. Voor de leerkracht is er een handleiding en reminder. Het thuisprogramma bestaat uit een prentenboek, app met poetstimer en tandenborstelhouder of sticker. Deze materialen krijgen de ouders en kinderen aangeboden via school (4 t/m 8 jaar) of de zorgprofessional (2 t/m 8 jaar). De materialen ondersteunen de kinderen en ouders bij het aanleren van goede mondgezondheidsgewoontes, waardoor cariës bij kinderen wordt voorkomen of afneemt.


VRIENDEN

VRIENDEN is een preventie- en behandelprogramma voor kinderen en jongeren met depressieve en/of angstklachten of met een angst- en/of stemmingsstoornis. VRIENDEN is een cognitief gedragstherapeutisch programma, dat jeugdigen vaardigheden wil aanleren waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties kunnen aanpakken die angst en depressie in stand houden. Wanneer VRIENDEN wordt toegepast in een groep, kunnen kinderen elkaar observeren en helpen en de geleerde vaardigheden oefenen met leeftijdgenoten in een veilige omgeving. De kindvriendelijke en vele speelse oefeningen stimuleren de deelnemers om actief te leren en te leren van hun eigen ervaringen.


Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)

SPRINT is een training voor kinderen die gedurende langere tijd probleemgedrag vertonen, dat openlijk (vechten, schelden) of heimelijk (liegen, stelen) van aard is en/of die moeite hebben met het aanvaarden van autoriteiten. Het doel van de training is dat de kinderen beter gaan functioneren in sociale situaties en dat hun probleemgedrag vermindert, doordat hun eigen sociale vaardigheidsrepertoire vergroot wordt en hun ouders meer effectieve opvoedvaardigheden toepassen.


Out of the Circle

Out of the Circle is ontwikkeld voor jeugdige plegers van seksuele delicten (de zogenaamde kindmisbruiker, subtype solodader) met als doel (de kans op) recidive in een seksueel geweldsdelict te verminderen. Het is een intensieve cognitief gedragstherapeutische interventie, die ingebed is in een klinische behandeling. In 20 groepsbijeenkomsten en tien logboekbijeenkomsten leert de jeugdige kindmisbruiker greep te krijgen op de keten van gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedragingen die leidden tot het delictgedrag om uiteindelijk te kunnen komen tot een terugvalpreventieplan met passende gedragsalternatieven. Out of the Circle is oorspronkelijk opgezet als groepsinterventie, maar kan ook individueel aangeboden worden. De duur varieert van 4 maanden tot ongeveer anderhalf jaar.


Meer wijzigingen
Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies