• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Tweede Wereldoorlog in Perspectief

'Tweede Wereldoorlog in Perspectief' is een lesprogramma over de Tweede Wereldoorlog en het Midden-Oosten, voor vmbo-leerlingen. Doel is het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid. De interventie bestaat uit zes lessen, die worden gegeven door een duo van joodse en islamitische studenten, zogenaamde peer educators.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is dat de lessen aanzet geven tot het verminderen van discriminatie en intolerantie in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder. Daarnaast is ook het bevorderen van burgerschap, verdraagzaamheid en respect voor de democratie onder jongeren een doelstelling van het project.

Doelgroep

De primaire doelgroep van de interventie is vmbo-leerlingen. Daarnaast bestaat de intermediaire doelgroep uit vmbo-docenten.

Aanpak

Tweede Wereldoorlog in Perspectief is een lesprogramma voor vmbo-leerlingen over de Tweede Wereldoorlog (WOII) en het Midden-Oosten conflict. Leerlingen volgen zes lessen van 90 minuten die gegeven worden door peer educators: hbo- en wo-studenten tussen de 18 en 26 jaar. Zij geven les in duo's: een van hen is islamitisch, de ander is joods. Doordat ze vanwege hun leeftijd en achtergrond (met name de islamitische peer educator) dichtbij de leerlingen staan, ontstaat er een gedeeld referentiekader en zijn de leerlingen eerder geneigd de informatie voor waar aan te nemen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen veel beter presteren onder begeleiding van een peer educator (Wagner, 1982 in Diversion & essayisten, 2011). Daarnaast geven de peer educators het goede voorbeeld, door als duo te laten zien dat je ondanks grote verschillen toch goed met elkaar kunt samenwerken.

Materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit een lesboek bestaande uit met zes hoofdstukken: drie over WOII en drie over het Midden-Oosten; een dvd met achtergrondinformatie per hoofdstuk; leskaarten met extra opdrachten, in te zetten door de reguliere docent na afloop van het project en een handleiding voor peer educators.

Onderzoek

In 2004 is het eerste onderzoek naar de interventie uitgevoerd door Diversion, in opdracht van de gemeente Amsterdam. In dat jaar werd de pilot van het project uitgevoerd op zes scholen in Amsterdam. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve effectmeting onder leerlingen (n=352) door middel van een nulmeting en een nameting, en een kwalitatief onderzoek (n=29) bestaande uit groepsinterviews en face-to-face interviews met leerlingen, docenten en peer educators. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn een positieve attitudeverandering van (met name Turkse en Marokkaanse) leerlingen ten opzichte van Joden, en het feit dat de inzet van peer educators een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan die attitudeverandering.

In het schooljaar 2008-2009 is in het kader van de landelijke pilot van het project opnieuw een effectmeting uitgevoerd. Wederom door Diversion, maar ditmaal in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het project vond dat jaar voor het eerst buiten Amsterdam plaats, te weten in Amstelveen, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Purmerend, Rotterdam, Utrecht en Zaandam. Ook nu werd een kwantitatieve effectmeting door middel van een nulmeting en een nameting uitgevoerd onder leerlingen (n=1516) en werden interviews gehouden met peer educators, docenten en schooldirecteuren. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn dat met name de kennis over het Midden-Oosten onder leerlingen gestegen is na afloop van het project en dat het project bijdraagt aan het vergroten van de tolerantie ten opzichte van anderen en het wegnemen van vooroordelen, met name ten opzichte van Joden.


Onderwerp:

Burgerschap

Doel:

Preventie

Leeftijd:
12 - 16 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
16 januari 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De interventie Tweede wereldoorlog in perspectief snijdt een onderwerp aan waar thuis vaak niet over wordt gesproken. De werkwijze met de peer-educators is goed en maakt de interventie uniek. De interventie is goed onderbouwd met relevante literatuur.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Diversion Bureau voor maatschappelijke innovatie
Keizersgracht 205
1016 DS Amsterdam
  info@diversion.nl
020 5787997
www.diversion.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies