Databank Effectieve Jeugdinterventies

Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A)

Treatment Foster Care Oregon - Adolescenten (TFCO-A) is een intensief behandelprogramma voor jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar die te kampen hebben met ernstige gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. De jeugdige wordt geplaatst in een opvoedgezin en volgt van daaruit voor de duur van zes tot negen maanden een intensief gedragsgericht programma met aansluitend tot maximaal twaalf maanden een nazorgtraject. De jeugdige is twee keer in de week aan de slag met professionele trainers. De jeugdige leert en oefent met vaardigheden en gedrag binnen zoveel mogelijk verschillende sociale contexten. Ouders zijn onderdeel van de behandeling en werken tijdens de behandeling samen met een gezinstrainer aan het verbeteren van gewenste opvoedvaardigheden.


Gericht op:

Delinquentie, gedragsproblemen

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 mei 2016
Door:

Deelcommissie Justitiële interventies


Doelgroep

TFCO-A is bedoeld voor jeugdigen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar met complexe gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag en met een gemiddeld tot hoog recidiverisico. De problemen manifesteren zich binnen verschillende leefgebieden en zijn dusdanig groot dat uithuisplaatsing in een gesloten setting dreigt of al aan de orde is. Ouders vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Het hoofddoel van TFCO-A is de terugkeer van de jeugdige bij zijn ouders of doorstroming naar (begeleid) zelfstandig wonen. Dit doel is uitgewerkt in de subdoelen 1) de gedragsproblemen van de jeugdige zijn verminderd; 2) de prosociale vaardigheden en het probleemoplossend vermogen zijn aangeleerd, uitgebreid en versterkt; 3) het volgen van onderwijs; 4) de ontwikkeling van gepaste vrijetijdsbesteding ; 5) de opvoedvaardigheden van de ouders zijn verbeterd.

Aanpak

De uitvoering van de behandeling wordt gedaan door een klein team van medewerkers die ieder afzonderlijk een specifieke rol hebben in de behandeling. Opvoedouders zorgen voor een voorspelbare en veilige woonomgeving en hanteren een puntensysteem. Het systeem is zodanig ingericht dat er vooral aandacht uitgaat naar positief gedrag en dat er consistent en neutraal gereageerd wordt op negatief gedrag. Het programma heeft een hoge mate van toezicht waarbij de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de jeugdige in fases steeds groter wordt. De jeugdige leert en oefent specifieke vaardigheden en doelgedrag met hulp en ondersteuning van een gedragstrainer en een vaardigheidsbegeleider. De jeugdige heeft twee keer in de week een trainingssessie buiten kantoor, in verschillende contexten binnen de samenleving. De ouders krijgen hulp en ondersteuning van een trainer in het leren van opvoedvaardigheden. Zij oefenen tijdens trainingssessies en tijdens huisbezoeken. De doelstellingen van de jeugdige en de ouders zijn een integraal onderdeel van de behandeldoelen. De uitvoering en coördinatie van de behandeling valt onder de centrale regie van een programmasupervisor. De programmasupervisor werkt samen met alle betrokkenen buiten het team. Tijdens de nazorg worden de jeugdige en ouders begeleid en ondersteund bij de overgang naar huis of naar een andere vervolgplek voor de jeugdige. Voor alle betrokkenen is het team 24 uur, zeven dagen in de week bereikbaar.

Onderbouwing

De hulp van TFCO-A is gericht op het aanleren van nieuw gedrag en het afleren van negatief gedrag van de jeugdige. De hulp wordt uitgevoerd door een klein vast team. De opvoedouders, gedragstrainer en vaardigheidsbegeleider hebben een ondersteunende, helpende, aanmoedigende rol en gaan een positieve werkrelatie aan met de jeugdige. Hetzelfde geldt ook voor de gezinstrainer ten opzichte van de biologische ouders. De programmasupervisor zorgt voor een systematische verzameling van informatie over de ontwikkeling van gedrag en integreert doelen en behoeftes van jeugdige en ouders. Hij zorgt dat er door teamleden simultaan en aanvullend op elkaar gewerkt wordt aan de behandeldoelen. De programmasupervisor heeft als enige in het team een rol in de begrenzing, correctie en sanctioneren van negatief gedrag en werkt daarin nauw samen met de jeugdbeschermer / jeugdreclasseerder. Het team creëert voor de jeugdige tijdens het programma zoveel mogelijk omstandigheden binnen de sociale context waarin de jeugdige kan leren en oefenen. TFCO-A kent een specifieke rolstratificatie wat betekent dat de jeugdige en zijn ouders binnen het team vaste trainers hebben die voor hun belang opkomen in een totale behandelcontext. De focus van de behandeling is positief gedrag en het in kleine haalbare stappen uitbreiden van een adequaat repertoire van gedragingen en vaardigheden van de jeugdige en zijn ouders. Het model kent een milde en consistente manier van reageren op negatief gedrag, waardoor de reactie op negatief gedrag eenduidig en voorspelbaar is voor de jeugdige.

Onderzoek

Er zijn door de ontwikkelaars zelf in Amerika diverse onderzoeken gedaan naar de effectiviteit. De onderzoeken van Chamberlain en Reid (998) en Eddy, Whaley en Chamberlain (2004) laten zien dat mannelijke deelnemers aan TFCO respectievelijk een jaar en twee jaar na de interventie significant minder gewelddadig gedrag vertoonden dan de controle groep. Ook bij meisjes blijkt een sterkere vermindering van delinquent gedrag een jaar na de start in vergelijking met een controlegroep (Leve, Chamberlain & Reid, 2005). In 2007 wordt bij de meisjes, net zoals bij de jongens, aangetoond dat de interventie op de langere termijn nog steeds effectief is in het verminderen van het aantal geregistreerde en zelfgerapporteerde criminele gedragingen en de detentieduur (Chamberlain, Leve & DeGarmo, 2007). Leve en Chamberlain (2006) laten door onderzoek tevens zien dat TFCO effectiever is in het stimuleren van het naar school gaan en huiswerkbesteding dan de gebruikelijke groepsgeoriënteerde aanpak. Dat geldt ook voor het terugdringen van antisociale relaties (Leve & Chamberlain, 2005)
Het onderzoek buiten de Verenigde Staten is nog beperkt. De studies in Europese landen zijn bevestigend voor de eerder gevonden resultaten ten aanzien van verminderd probleemgedrag en delinquentie, verbeterd schoolfunctioneren en daarnaast reducerende effecten op risicovol seksueel gedrag en middelengebruik. In Engeland gaat het om een vergelijkende studie van de effecten van een Engelse en een Amerikaanse groep deelnemers (Rhoades, Chamberlain, Roberts & Leve, 2013) In Zweden laat een RCT zien dat na deelname aan TFCO grotere verbeteringen optreden in het probleemgedrag (externaliserend en internaliserend gedrag gemeten met zelfrapportages en ouderrapportage) dan na ”care as usual” het geval is (Westermark, Hansson & Olsson, 2010).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

TFCO-A is een intensieve interventie voor een zeer moeilijke doelgroep, die wordt uitgevoerd in een natuurlijke omgeving. Er is sprake van een goede onderbouwing vanuit een multimodale gedachte. Naast een systeemoriëntatie wordt vooral gebruik gemaakt van gedragstherapeutische technieken.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

TFC Consultant.Inc en Oregon Social Learning Centre, Eugene, Oregon
Contactpersonen:
Gerry Bouwman
gerryb@tfcoregon.com
Rena Gold
renag@tfcoregon.com
www.tfcoregon.com

TFCO wordt in Nederland uitgevoerd door Stichting Welzijn en Gezondheidszorg Leger des Heils.
www.legerdesheils.nl/tfco

Contactpersoon

Mevr. Saskia Moonen
Telefoon : 06 55127664
s.moonen@legerdesheils.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies