Databank Effectieve Jeugdinterventies

Training Agressie Controle Plus (TACt Plus)

De Training Agressie Controle Plus (TACt Plus) is een individuele, intensieve training voor LVB-jongeren (IQ van 50-85) van 12 t/m18 jaar die antisociaal en agressief gedrag vertonen. TACt Plus wordt door de kinderrechter als leerstraf opgelegd. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten wordt gewerkt aan het trainen van sociale vaardigheden en het aanleren van zelfcontrole bij gevoelens van boosheid.


Gericht op:

Antisociaal gedrag, delinquentie

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Voorkomen recidive

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
15 december 2014
Door:

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie


Doelgroep

De Training Agressie Controle Plus (TACt Plus) is een individuele intensieve training voor jongeren met een leeftijd van 12 t/m 18 jaar, met een IQ van 50 tot 85 (licht verstandelijk beperkt) en met antisociaal en agressief gedrag. Het gaat om jongeren die een aantal aan elkaar gerelateerde vaardigheidstekorten hebben:

 • Een tekort aan sociale en cognitieve vaardigheden.
 • Een tekort aan impulscontrole.
 • Een tekort op het gebied van moreel redeneren: een egocentrische en primitieve manier van moreel redeneren.

Doel

De TACt Plus beoogt het risico op agressief en antisociaal gedrag te verminderen, door middel van een intensieve training die zich op de volgende risicofactoren van agressief - en antisociaal gedrag richt:

 • tekorten in sociale en oplossingsvaardigheden: jongeren leren vaardigheden waarmee ze moeilijke situaties kunnen oplossen of een bepaald doel kunnen bereiken.
 • tekorten in boosheidcontrole: jongeren leren cognitieve en sociale vaardigheden om grip te krijgen op boosheid en lastige situaties op een pro-sociale manier op te lossen.

Verbetering van het functioneren van de jongere op deze punten maakt de kans groter dat hij in de toekomst in gelijksoortige situaties andere keuzes maakt en anders handelt.

Aanpak

De TACt Plus bestaat uit verschillende bijeenkomsten:

 • Intakegesprek en de delict bespreking (90 min) in combinatie met het invullen van vragenlijsten en formulieren (30 min)
 • 16 trainingsbijeenkomsten (8 x Boosheidcontrole training, 8 x training Sociale Vaardigheden) (90 min)
 • 1 ouderbijeenkomst (60 min)
 • 1 ouder-jongerebijeenkomst (60 min)
 • 1 tussenevaluatiegesprek (30 min voorbespreking met de jongere + 60 min gesprek) in combinatie met het invullen van vragenlijsten en formulieren (30 min)
 • 1 eindevaluatiegesprek (30 min voorbespreking met de jongere + 60 min gesprek) in combinatie met het invullen van vragenlijsten en formulieren (30 min)

De TACt Plus bestaat uit twee onderdelen: Sociale Vaardigheden en BoosheidControleTraining. Wekelijks vinden twee bijeenkomsten plaats van gemiddeld 90 minuten, van elk onderdeel één. Elk onderdeel bestaat uit acht trainingsbijeenkomsten.

In de TACt Plus wordt gebruik gemaakt van leer theoretische en cognitief-gedragstherapeutische principes en technieken. De methode voor training van vaardigheden betreft instructie, modeling, oefening en feedback, aangevuld met huiswerkopdrachten voor oefening en toepassing van de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven.
Tijdens de TACt Plus wordt het netwerk van de jongere intensief betrokken met als doel de jongere te ondersteunen bij het generaliseren van de vaardigheden naar het leven van alledag.

Onderbouwing

De theoretische achtergrond van de TACt Plus is geworteld in de leertheorieën, inclusief het model van Kohlberg over de morele ontwikkeling. De methoden die worden gehanteerd in de onderdelen Sociale Vaardigheden en BoosheidsControle zijn gebaseerd op elementen uit verschillende (cognitief) gedragstherapeutische programma’s. De gebruikte technieken zijn gebaseerd op principes van de operante leertheorie, de sociale leertheorie, de sociale informatieverwerkingstheorie, het zelfmanagementmodel en de cognitieve leertheorie; de technieken zijn ontleend aan de van deze leertheorieën afgeleide (cognitieve) gedragstherapie.

Onderzoek

Naar de effecten van de groepsvariant, de Aggression Replacement Training, zijn vanaf de eerste ontwikkeling diverse onderzoeken gedaan. Er zijn positieve uitkomsten gevonden bij jongeren die ART hebben gevolgd in vergelijking met jongeren uit een controlegroep: toename vaardigheden, minder antisociaal gedrag, minder recidive (zie bijvoorbeeld Goldstein e.a., 1998 ; Hornsveld, 2007 ). Veel van deze onderzoeken naar ART hebben betrekking op relatief kleine aantallen jongeren en deels op residentiële en schoolpopulaties. Het grootste onderzoek naar de effecten van ART qua omvang en uitgebreidheid van onderzoeksvariabelen (o.a. onderscheid competent- niet competente uitvoering, recidive bij 12 en 18 maanden follow-up) heeft betrekking op de Washington State ART (experimentele groep 704 jongeren; controlegroep 525 jongeren; Barnoski, 2004 ).

In Washington State wordt WSART ambulant uitgevoerd door reclasseringswerkers en therapeuten, nadat de WSART is opgelegd door een rechtbank. De context van TACt Plus als gedragsinterventie voor jeugdigen in Nederland vertoont veel gelijkenis met de ambulante uitvoering van de WSART in Washington State. De gevonden effecten bij de Washington State ART zijn vergelijkbaar met de effecten in andere onderzoeken. Belangwekkend gegeven uit het Washington State-onderzoek is het verschil in effect tussen competente en niet-competente uitvoering van ART: bij niet-competente uitvoering van ART is de recidive even hoog als bij de controlegroep.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Raad voor de Kinderbescherming
gedragsinterventies.helpdesk@rvdk.minvenj.nl

P.I. Research b.v.
Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
020 - 650 1500

Contactpersoon

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies