Databank Effectieve Jeugdinterventies

Stop Nu Ander Plan (Jongensversie SNAP)

Stop Nu Ander Plan (SNAP) wil ernstig probleemgedrag van jongens tussen de 6 en 12 jaar verminderen en crimineel gedrag en recidive voorkomen. Het basisprogramma dat dertien weken duurt, bestaat uit parallelle groepstrainingen voor de jongens en de ouders. Met cognitieve gedragstherapeutische technieken, psycho-educatie, rollenspellen, huiswerkopdrachten, ontspanningsoefeningen en gedragscontracten wordt gewerkt aan het verminderen van de gedragsproblemen van de jongens en het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders. Naast de groepstrainingen wordt, op basis van een risicotaxatie, aanvullende begeleiding geboden, zoals gezinsbegeleiding, huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding van het kind, begeleiding bij pesten, brandpreventie of begeleiding bij het stoppen met stelen.


Gericht op:

Delinquentie, gedragsproblemen, gedragsstoornissen

Leeftijd:
6 - 12 jaar
Doel:

Verminderen problemen, voorkomen recidive

Doelgroep:

Multiprobleemgezinnen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
21 september 2018
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

Stop Nu Ander Plan, hierna te noemen SNAP, is bedoeld voor (multiprobleem)gezinnen met jongens van 6 tot 12 jaar die ernstige gedragsproblemen laten zien waardoor ze geschorst (dreigen te) worden van de basisschool of in aanraking komen met de politie. Daarnaast richt SNAP zich op intermediërende partijen als school en belangrijke personen in de vrijetijdsomgeving.

Doel

SNAP heeft primair als doel om jongens op school te houden en ernstig probleemgedrag bij jongens tussen de 6 en 12 jaar te verminderen en delictgedrag of recidive te voorkomen.

Aanpak

SNAP is een geïntegreerde multimodale aanpak gericht op kind, gezin, school en de gemeenschap. Het basisprogramma bestaat uit een parallelle ouder- en kindgroepstraining. Dit wordt aangevuld met geïndiceerde componenten, zoals omgaan met pesten en huiswerkbegeleiding. Elke ouder en elk kind krijgt daarnaast een van de trainers als mentor toegewezen. De mentoren hebben wekelijks contact met kind, gezin en school.

Onderbouwing

Interventies inzetten vóór het twaalfde levensjaar is van belang omdat onderzoek aantoont dat vroegtijdige interventie effectiever is dan ingrijpen in de adolescentie. SNAP werkt met een outreachende laagdrempelige aanpak. Op die manier houdt men rekening met de responsiviteit van multiprobleemgezinnen. Tijdens SNAP worden het hele gezin en haar omgeving betrokken. Deze systemische benadering blijkt effectiever dan een kindgerichte aanpak bij het behandelen van gedragsproblemen in multiprobleemgezinnen. Daarnaast worden individuele behandeltrajecten aangeboden als aanvulling op de groepssessies. Zo springt men in op ongunstige gezinsfactoren zoals stress en scheiding die het risico op ernstige gedragsproblemen en (herhaald) delictgedrag vergroten. Door middel van cognitieve gedragstherapeutische technieken, psycho-educatie, rollenspellen, huiswerkopdrachten, ontspanningsoefeningen en gedragscontracten wordt gewerkt aan opvoedvaardigheden, emotie-regulatievaardigheden en oplossingsvaardigheden. Deze vaardigheden worden geassocieerd met verminderd delinquent, agressief en regel-overschrijdend gedrag van het kind.

Onderzoek

De eerste resultaten van onderzoek in Nederland laten onder andere zien dat SNAP in staat is een etnisch diverse groep van gezinnen in zorg te krijgen met forse problemen bij het kind en het gezin. Gedurende SNAP verminderen de gedragsproblemen en die afname zet door in het half jaar daaropvolgend. Daarnaast ervaren ouders minder opvoedbelasting na het volgen van SNAP.

Internationaal onderzoek toont aan dat SNAP gedragsproblemen verlaagt. Kinderen die SNAP hebben gevolgd laten verminderde symptomen van agressie, Oppositional Defiant Disorder (ODD) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zien. Daarnaast verbeteren de sociale vaardigheden, woedemanagement en impulscontrole. Ouders tonen betere opvoedvaardigheden en verminderde stress na het volgen van SNAP.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

SNAP Nederland
Intermetzo
Bezoekadres: Mettrayweg 25 in Eefde
Postbus 94
7200 AB Zutphen
(0) 88 5477041

Contactpersoon

Lieke van Domburgh
ldomburgh@pluryn.nl
06 51866075
www.intermetzo.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies