• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Startblokken en Basisontwikkeling

Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Basisontwikkeling werkt met dezelfde methode in groep 1 tot en met 4 van de basisschool. De programma's bevorderen een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Doel van de programma's is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Doel

Startblokken en Basisontwikkeling wil onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. Daarbij is speciale aandacht voor het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling.

Doelgroep

Startblokken en Basisontwikkeling is als combinatieprogramma bedoeld voor kinderen in achterstandssituaties van 0 tot 8 jaar die een kindercentrum en groep 1 tot en met 4 van de basisschool bezoeken. Ook andere kinderen kunnen baat hebben bij het volgen van dit programma. De intermediaire doelgroep bestaat uit pedagogisch medewerkers van kindercentra en leerkrachten van groep 1 tot en met 4 van de basisschool.

Aanpak

Startblokken wordt uitgevoerd in kindercentra en Basisontwikkeling op de basisschool. Gezamenlijk omvatten ze een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn. Het programma wordt gekenmerkt door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep en tegelijk aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Omdat ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet gewerkt met een vaste structuur of gesloten werkplan. In plaats daarvan voorziet het programma in 'bouwstenen' voor de professional. Dit zijn handvatten die pedagogisch medewerkers en leraren helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken, waardoor de doelen behaald worden. De bouwstenen zijn ontleend aan perspectieven op de kinderlijke ontwikkeling. Zij betreffen het aanbod van activiteiten en de doelen daarbij, de inhoud en thematiek van de activiteiten, het pedagogisch-didactisch handelen van de pedagogisch medewerker en leerkracht, het observeren en registreren van de ontwikkeling van de kinderen, de inrichting van de ruimte, de te gebruiken materialen, de dagindeling en de samenwerking met de ouders.

Toepassingsgebied

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Materiaal

Er is veel materiaal beschikbaar om de invoering van het programma in de praktijk te ondersteunen. Er zijn handboeken en instrumenten voor begeleiding en observatie beschikbaar, een tijdschrift met goede praktijkvoorbeelden, dvd's met good practices en uitgewerkte thema's.

Onderzoek

Uit vergelijkend onderzoek kan geconcludeerd worden dat Startblokken en Basisontwikkeling een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen (Van Oers & Duijkers, 2013; Pompert & De Wever, 2011). Voor de ontwikkeling op het gebied van rekenen-wiskunde zijn eerste aanwijzingen dat Startblokken en Basisontwikkeling een positief effect heeft (Poland, van Oers en Terwel,2010).


Onderwerp:

Voor- en vroegschoolse educatie (vve),
Onderwijsachterstanden,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
0 - 8 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
4 juni 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De visie van het programma is duidelijk en goed, het programma is adaptief en ontwikkelingsgericht. De interventie Startblokken en Basisontwikkeling is erkend als volledig integraal VVE-programma.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Mevrouw Bea Pompert
De Activiteit
Landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Info@de-activiteit.nl
072-5123761
www.de-activiteit.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies