Databank Effectieve Jeugdinterventies

School Time Out Project (STOP)

STOP is een reboundvoorziening voor leerlingen van 12 tot 18 jaar uit het vmbo met zodanige gedragsproblematiek dat zij niet meer kunnen functioneren in de klas. Gedurende maximaal 13 weken krijgt de jongere een integrale aanpak aangeboden waarin onderwijs, jeugdzorg en begeleide vrijetijdsbesteding samen komen.


Gericht op:

Gedragsproblemen, schooluitval

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
23 januari 2015
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

De centrale en primaire doelstelling van het STOP is dat de jongere op de eigen school voor regulier voortgezet onderwijs zijn startkwalificatie behaalt.
Subdoelen zijn:

  • De gedragsproblemen van de jongere zijn afgenomen
  • De sociale vaardigheden en met name de conflictoplossende vaardigheden van de jongere zijn toegenomen.
  • De studievaardigheden en schoolprestaties zijn meer in overeenstemming met hetgeen op grond van de capaciteiten van de leerling verwacht kan worden.
  • De werkrelatie tussen de docent en de jongere is hersteld.
  • De vaardigheden en mogelijkheden van docenten om te reageren op - en in de omgang met - het gedrag van de jongere zijn vergroot.
  • School en ouders hebben contact met elkaar en informeren elkaar (educatief partnerschap).
  • Opvoedvaardigheden van ouders in relatie tot de schoolgang zijn vergroot.

Doelgroep

STOP is bedoeld voor leerlingen uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de leeftijd van 12-18 jaar bij wie sprake is van een zodanige gedragsproblematiek (A200, CAP-J, Konijn e.a., 2009), dat het schoolfunctioneren belemmerd wordt en de leerling niet meer kan functioneren in de klas en dreigt uit te vallen.
De intermediaire doelgroep zijn de docenten en ouders.

Aanpak

STOP is een vorm van een bovenschoolse reboundvoorziening. De jongere verblijft tijdelijk, maximaal 13 weken, in een aparte groep waar deze onderwijsondersteuning en jeugdhulp ontvangt. De hulpverlening is in drie fasen verdeeld: diagnostiekfase (4 weken), uitvoeringsfase (7 weken), afbouwfase (2 weken).

De hulp bestaat uit onderwijsbegeleiding, individuele begeleiding, groepstraining, begeleiding van ouders en evaluatie/ voortgangsgesprekken en grijpt in op de volgende kernfactoren: schoolse vaardigheden, gedragsproblematiek, herstel van de relatie met de docent en versterken van de betrokkenheid van ouders op het schoolfunctioneren. De ingezette interventies zijn cognitief-gedragstherapeutisch en oplossingsgericht.

Onderzoek

Er zijn geen studies naar de effectiviteit uitgevoerd.
Bij de afsluiting van STOP wordt een doelrealisatie meting uitgevoerd en een cliënttevredenheidsmeting bij ouders en jongere.
Het NJi heeft een doorlichtingsonderzoek uitgevoerd naar de (potentiële) effectiviteit van de interventie (Addink & de Lange, 2011). Concluderend wordt gesteld dat het programma STOP de eerste stappen op niveau 1 en 3 heeft gezet van de effectladder van van Yperen en Veerman (2008).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

STOP is een goede en noodzakelijke interventie, die goed onderbouwd is. De aanpak wordt al jaren uitgevoerd en blijkt in de praktijk prima uitvoerbaar.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Altra Onderwijs en Opvoedhulp
Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam
info@altra.nl
020-5558333
www.vsvverkenner.nl

Contactpersoon

Sanne Pronk
 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies