• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Parent Management Training Oregon (PMTO)

PMTO is een behandeling voor gezinnen met één of meer kinderen met externaliserende gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Het doel van de behandeling is dat de kinderen beter gaan functioneren en hun gedragsproblemen verminderen doordat hun ouders meer effectieve opvoedingsstrategieën toepassen.

Doel

De interventie is erop gericht de externaliserende gedragsproblemen van het kind te verminderen. Dit gebeurt door de ouders meer en systematischer effectieve opvoedingsstrategieën te leren toepassen. Ouders worden vaardiger in het opvoeden van hun kind, escalaties tussen ouders en kind verminderen en ouders voelen zich minder belast.

Doelgroep

Parent Management Training Oregon model (PMTO) is bedoeld voor de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen.

Aanpak

PMTO is een individuele behandeling, waarin ouders met een therapeut wekelijks een uur oefenen met het inzetten van effectieve opvoedingsstrategieën. Er is geen vaste volgorde in hoe de effectieve strategieën worden doorlopen. Wel wordt altijd vastgehouden aan twee vuistregels:
- Het bekrachtigen van gewenst gedrag wordt altijd vooraf gegaan door het uitlokken van gewenst (doordat ouders leren duidelijke instructies te geven).
- Het ombuigen van ongewenst gedrag (effectief grenzen stellen) wordt altijd voorafgegaan door het systematisch versterken van gewenst gedrag.
Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van de mate waarin ouders de effectieve opvoedingsstrategieën al inzetten en hoe snel zij aanvullingen daadwerkelijk thuis implementeren. Het gros van de behandelingen duurt 15-25 bijeenkomsten

Materiaal

Er is een methodiekhandleiding voor therapeuten en een (digitale) map met oudermaterialen beschikbaar, die therapeuten waar nodig op het gezin kunnen toesnijden. Ter ondersteuning van een effectieve uitvoering door de therapeut is er een web-based reflectiesysteem beschikbaar, waarin de therapeut de opname van iedere sessie uploadt en op zijn eigen handelen reflecteert.

Onderzoek

Er is in de Verenigde Staten, Noorwegen en IJsland via Randomized Controlled Trials onderzoek gedaan naar de effectiviteit van PMTO. Al deze onderzoeken rapporteren significante vermindering van de gedragsproblemen. Deze verandering is significant groter dan reguliere behandeling. In Nederland is RCT-onderzoek lopende, zowel bij biologische gezinnen als pleeggezinnen. Daarnaast worden de effecten van alle uitgevoerde behandelingen structureel in kaart gebracht. De uitkomsten hiervan laten jaarlijks grote tot middelgrote positieve effecten zien in bij kind (gedrag) en ouder (stress).


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Gedragsstoornissen

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
24 juni 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Toelichting:

PMTO is een goed onderbouwde interventie van zeer hoge kwaliteit. Het materiaal is zeer mooi en professioneel. Er zijn twee Nederlandse studies met zwakke bewijskracht en er zijn 26 tot 30 internationale studies met sterkere bewijskracht die eerste aanwijzingen geven dat PMTO effectief is in het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

PMTO is ontwikkeld aan het Oregon Social Learning Center (OSLC) in Eugene, Oregon, USA. De internationale licentiehouder van PMTO is Implementation Sciences International Incorporated (ISII). Zij verzorgen en coördineren de opleiding van de eerste 30 Nederlandse therapeuten in de implementatiefase (2005-2008). Een aantal van deze therapeuten wordt tussen 2007 en 2009 ook als opleider en supervisor getraind en gecertificeerd. Na voltooiing van de opleiding van de Nederlandse professionals hoeven er geen licentiekosten meer betaald te worden. De Nederlandse materialen waarmee gewerkt wordt vallen onder gezamenlijk copyright van TNO, PI Research en ISII.
Contactgegevens:
ISII Headquarters
10 Shelton McMurphey Blvd.
Eugene, Oregon 97401
USA
info@isii.net
www.pmto.nl
www.tno.nl
www.piresearch.nlwww.oslc.org
www.isii.net

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies