• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

PRIMA aanpak van pesten voor scholen

PRIMA maakt gebruik van relevante strategieën en methoden die op maat ingezet kunnen worden, waarbij wel uitgegaan wordt van een minimaal in te zetten basispakket. Handleidingen en materialen zijn mooi uitgewerkt en bieden goede handvatten voor de aanpak van het pestprobleem op scholen. Onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma’s liet positieve effecten zien van de intensieve variant van PRIMA op pesten door kinderen die zelf gepest worden en in conflictklassen. Het effect van het los uitvoeren van gedeeltes van PRIMA, zoals dat in de Nederlandse onderwijspraktijk vaak voorkomt, is niet onderzocht en daarom niet bekend.

Doel

Het einddoel van de interventie is het voorkomen van pesten en het verminderen van het aantal basisschoolleerlingen dat gepest wordt of pest.

Doelgroep

Leerlingen in het reguliere basisonderwijs in Nederland.

Secundaire doelgroep:
Ouders van leerlingen in het reguliere basisonderwijs worden betrokken bij de PRIMA-aanpak  d.m.v. bijvoorbeeld voorlichting

Intermediaire doelgroep:
. Leerkrachten in het reguliere basisonderwijs in Nederland voeren de PRIMA-aanpak uit op school
. Overig schoolpersoneel in het reguliere basisonderwijs kan o.a. helpen bij het naleven van de schoolregels en de surveillance

Aanpak

De activiteiten vinden plaats op drie niveaus:
. Op schoolniveau, o.a. door het instellen van een Kernteam Pesten, het opstellen van een anti-pestbeleid,  het verzorgen van  een ouderavond of startersbijeenkomst en het afnemen van de Pestmeter - leerkrachten en Pestmeter - ouders.
. Op groepsniveau, o.a. door het afnemen van de Pestmeter -  leerlingen, het opstellen en regelmatig bespreken van afspraken  over pesten in de groep en het volgen van een lessenserie
. Op individueel niveau maatregelen om pesten te stoppen, o.a. door een werkwijze bij het signaleren, onderzoeken en behandelen van pestincidenten

Materiaal

Bij de PRIMA aanpak horen een aantal handleidingen en materialen:
. Handleiding voor scholen
. Leerlingenboekje dat aansluit op de film Spijt!
. PRIMA-Pestmeter en sociogram voor leerlingen
. PRIMA-Pestmeter voor leerkrachten incl. adviezen en tools
. PRIMA-Pestmeter voor ouders
. E-learning module
. Website: prima.veiligheid.nl

Onderzoek

Er is nog geen effectonderzoek gedaan naar de aangepaste versie van PRIMA. Wel is er een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de waardering van het PRIMA basispakket (het lespakket en de Pestmeter voor leerlingen). Uit dit onderzoek komt naar voren dat doordat het PRIMA basispakket is gekoppeld aan de film Spijt! en de film nog niet op DVD was uitgekomen ten tijde van het onderzoek  helaas nog niet veel respondenten gebruik hebben gemaakt van het PRIMA basispakket. Ondanks dit gegeven zijn de meeste respondenten wel positief over het PRIMA basispakket en zeker van plan om het te gaan gebruiken.


Onderwerp:

Pesten

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
4 - 13 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
26 juni 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

PRIMA maakt gebruik van relevante strategieën en methoden die op maat ingezet kunnen worden, waarbij wel uitgegaan wordt van een minimaal in te zetten basispakket. Handleidingen en materialen zijn mooi uitgewerkt en bieden goede handvatten voor de aanpak van het pestprobleem op scholen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

VeiligheidNL
Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
020 - 511 45 11
www.veiligheid.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.