Databank Effectieve Jeugdinterventies

PRIMA - Aanpak van pesten voor scholen

PRIMA maakt gebruik van relevante strategieën en methoden die op maat ingezet kunnen worden, waarbij wel uitgegaan wordt van een minimaal in te zetten basispakket. Handleidingen en materialen zijn mooi uitgewerkt en bieden goede handvatten voor de aanpak van het pestprobleem op scholen. Onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma’s liet positieve effecten zien van de intensieve variant van PRIMA op pesten door kinderen die zelf gepest worden en in conflictklassen. Het effect van het los uitvoeren van gedeeltes van PRIMA, zoals dat in de Nederlandse onderwijspraktijk vaak voorkomt, is niet onderzocht en daarom niet bekend.


Gericht op:

Pesten

Leeftijd:
4 - 13 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
13 februari 2020
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het einddoel van de interventie is het voorkomen van pesten en het verminderen van het aantal basisschoolleerlingen dat gepest wordt of pest.

Doelgroep

Leerlingen in het reguliere basisonderwijs in Nederland.

Secundaire doelgroep

Ouders van leerlingen in het reguliere basisonderwijs worden betrokken bij de PRIMA-aanpak  d.m.v. bijvoorbeeld voorlichting

Intermediaire doelgroep


Leerkrachten in het reguliere basisonderwijs in Nederland voeren de PRIMA-aanpak uit op school. Overig schoolpersoneel in het reguliere basisonderwijs kan onder andere helpen bij het naleven van de schoolregels en de surveillance

Aanpak

De activiteiten vinden plaats op drie niveaus:

  • Op schoolniveau, o.a. door het instellen van een Kernteam Pesten, het opstellen van een anti-pestbeleid,  het verzorgen van  een ouderavond of startersbijeenkomst en het afnemen van de Pestmeter - leerkrachten en Pestmeter - ouders
  • Op groepsniveau, o.a. door het afnemen van de Pestmeter -  leerlingen, het opstellen en regelmatig bespreken van afspraken  over pesten in de groep en het volgen van een lessenserie
  • Op individueel niveau maatregelen om pesten te stoppen, o.a. door een werkwijze bij het signaleren, onderzoeken en behandelen van pestincidenten

Onderzoek

Er is nog geen effectonderzoek gedaan naar de aangepaste versie van PRIMA. Wel is er een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de waardering van het PRIMA basispakket (het lespakket en de Pestmeter voor leerlingen). Uit dit onderzoek komt naar voren dat doordat het PRIMA basispakket is gekoppeld aan de film Spijt! en de film nog niet op DVD was uitgekomen ten tijde van het onderzoek  helaas nog niet veel respondenten gebruik hebben gemaakt van het PRIMA basispakket. Ondanks dit gegeven zijn de meeste respondenten wel positief over het PRIMA basispakket en zeker van plan om het te gaan gebruiken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is zeer positief over de schoolbrede aanpak van PRIMA, met meerdere onderdelen (e-learning voor leerkrachten, lessenserie, pestmeter, PRIMA begeleiding en handelingsadviezen voor leerkrachten). In de praktijk is er echter veel variatie in het gebruik van de diverse onderdelen waardoor niet zonder meer effect aan te tonen is voor de hele aanpak.
De effecten zijn alleen aangetoond voor groep 6-8 en bij inzet van minimaal de e-learning voor leerkrachten, de lessenserie én de pestmeter. De commissie komt daarom tot het oordeel Eerste aanwijzingen voor effectiviteit voor leerlingen in groep 6-8.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

VeiligheidNL
Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
020 - 511 45 11
info@veiligheid.nl
www.veiligheid.nl

Contactpersoon

Zeina Bassa
z.bassa@veiligheid.nl
020-5114511

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies