Databank Effectieve Jeugdinterventies

Erkenningscommissie Interventies

De interventies in de databank Effectieve jeugdinterventies zijn erkend door de Erkenningscommissie Interventies. De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van interventies op het gebied van:

  • Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
  • Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd)
  • Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn
  • Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen
  • Sport en bewegen 
  • Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid
  • Ouderenzorg
  • Gehandicaptenzorg
  • Langdurige geestelijke gezondheidszorg
  • Justitiële interventies

De Erkenningscommissie Interventies bestaat uit tien deelcommissies en wordt ondersteund door het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Binnen dit samenwerkingsverband werken verschillende kennisinstituten aan het erkenningstraject. Meer hierover staat in de notitie Erkenning van Interventies; Criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2019-2022.

De Erkenningscommissie Interventies is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. De kennisinstituten hebben geen inhoudelijke rol bij de beoordeling van interventies, maar ondersteunen en coördineren het erkenningstraject voor de indieners en voor de deelcommissies.

Deelcommissies

Elke deelcommissie van de Erkenningscommissie Interventies bestaat uit ongeveer tien deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk. Alle leden hebben zitting op persoonlijke titel. De zittingstermijn van de commissieleden is in principe vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging.

De erkende interventies in de databank Effectieve jeugdinterventies zijn beoordeeld door de vijf deelcommissies:

Deelcommissie Justitiële interventies

In september 2015 is de Erkenningscommissie Interventies uitgebreid met een deelcommissie voor de beoordeling van justitiële interventies voor kinderen, jongeren en volwassenen. De commissie wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. De nieuwe Erkenningscommissie Justitiële interventies vervangt de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die per 15 oktober 2015 is opgeheven. De nieuwe commissie neemt de oordelen van haar voorganger over.

Bent u eigenaar of ontwikkelaar van een interventie die gericht is op het voorkomen van crimineel gedrag of recidive daarvan door kinderen, jongeren of volwassenen? Wilt u deze laten beoordelen op kwaliteit en effectiviteit? Neem dan contact op met Marie-Christine van der Veldt via info@justitieleinterventies.nl.

Van aanmelding tot erkenning in cijfers (2008 - 2014)

Tussen 2008 en 2014 zijn in totaal 503 jeugdinterventies aangemeld voor beoordeling bij het Nederlands Jeugdinstituut en het RIVM Centrum Gezond Leven. Daarvan zijn er 399 beoordeeld door drie deelcommissies. 205 erkende interventies stonden in 2014 gepubliceerd in de databank Effectieve jeugdinterventies en de database Gezond en Actief Leven.

Vragen?

Vragen over de Erkenningscommissie Interventies kunt u stellen aan het secretariaat: erkenningjeugdinterventies@nji.nl

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies