• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

WIJS (Wat Is Jouw Stijl)

WIJS is een naschools multidisciplinair interventieprogramma voor kinderen met overgewicht. Gedurende één schooljaar volgen deelnemers voedings- en bewegingslessen en worden ze gecoacht naar een gezondere leefstijl. Het WIJS programma is zichtbaar en bereikbaar in de wijk, werkt samen met scholen, JGZ, GGD, de Gemeente Den Haag en private partijen. Signalering en instroom van kinderen met overgewicht verloopt via het programma de "Gewichtige Vakleerkracht". In dit programma worden leerlingen gemeten en gewogen door de gymleerkracht, die vervolgens de gewichtsstatus kan vaststellen en kinderen kan aanmelden voor het WIJS programma.

Doel

Het einddoel van de interventie is een duurzame daling van de BMI bij kinderen met matig of ernstig overgewicht.

Doelgroep

Kinderen met (matig en ernstig) overgewicht in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar wonend in Den Haag.

Aanpak

Het multidisciplinaire programma bestaat uit een serie beweeg-, voedings- en coachlessen. Het programma wordt aangeboden in de directe leefomgeving van het kind, hetzij op de school of in een gymzaal in de buurt van school. De uitvoering van de lessen gebeurt door professionals die werken vanuit een multidisciplinair team. Het programma wordt door De Haagse Hogeschool ondersteund in de uitvoering door de inzet van stagiaires en in de monitoring en evaluatie vanuit het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Dit maakt het mogelijk om het programma verder door te ontwikkelen en te verbeteren op basis van de onderzoeksbevindingen.

Materiaal

De volgende materialen zijn beschikbaar:
. Werving deelnemers: meet- en weegprotocol, informatiebrief ouders;
. Werving locaties: informatiebrieven voor scholen, samenwerkingsovereenkomsten scholen;
. Uitvoering WIJS programma: cliëntregistratiesysteem, algemene coördinatiemap, lesmaterialen voor alle lessen (voeding, bewegen, coaching), huiswerkopdrachten voor deelnemers, lesmap deelnemers;
. Communicatie over het WIJS programma: voorbeelden nieuwsbrieven, website, demonstratievideo's;
. Evaluatie van het WIJS programma: vragenlijsten voedings- en beweeggedrag gebaseerd de standaardvraagstellingen van de monitor jeugdgezondheid (www.monitorgezondheid.nl), vragenlijsten competentiebeleving (CBSK niet vrij beschikbaar), database voor meet- en weegregistratie, database voor aanwezigheidsregistratie.

Onderzoek

De effectevaluatie in de periode 2011-2012 laat zien dat de gewichtsstatus van de deelnemers gedurende het programma verbeterde. Het gaat daarbij om een middelgroot effect op de BMI-SDS. Deze verbetering lijkt niet duurzaam te zijn omdat bij de follow-up meting een deel van de deelnemers weer terugvalt naar de gewichtsstatus die zij bij de start van het programma hadden. In de aanpak van overgewicht bij kinderen in een naschools multidisciplinair behandeltraject leidt uitsluitend de deelname aan een programma gericht op het verminderen van overgewicht, zonder nazorg, dus niet tot een duurzaam resultaat. Om de resultaten te laten beklijven lijkt een permanent aanbod van activiteiten nodig in zowel de school als de thuisomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van ouderbetrokkenheid of het aanbieden van een follow-up programma. De ontwikkeling van het WIJS programma laat zien dat om duurzame resultaten te bereiken bij de beoogde doelgroep ook voor interventieontwikkeling een lange termijn aanpak nodig is.


Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
9 - 13 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
4 februari 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

WIJS is een uitgebreid geëvalueerd multidisciplinair programma. Bij de ontwikkeling is goed gebruik gemaakt van theoretische inzichten en effectieve technieken. De probleemanalyse maakt goed duidelijk wat belangrijke determinanten zijn van overgewicht. De rol van de ouders en de invloed van de omgeving is in de beschrijving nog onderbelicht.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Stichting Haagse Jeugd Gezond
www.workoutwijs.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies