Databank Effectieve Jeugdinterventies

Special Heroes

Special heroes is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen van 6-20 jaar in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Sporten en bewegen worden gestimuleerd door gedurende enkele onderwijsblokken binnen en buiten school sportactiviteiten aan te bieden en tegelijk te zorgen voor een structurele inbedding van sport en bewegen binnen en buiten de school. Uiteindelijk streven is lidmaatschap van een sportvereniging.


Gericht op:

Beweging

Leeftijd:
6 - 20 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Leerlingen speciaal onderwijs

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk, in de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
25 april 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

De doelstelling van Special Heroes is de sportdeelname van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs te vergroten. Special Heroes richt zich enerzijds op het vergroten van de sportdeelname van de leerlingen en anderzijds op het realiseren van een structurele inbedding van bewegings- en sportactiviteiten binnen en buiten school. Special Heroes wil kinderen en jongeren met een handicap zelf laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het uiteindelijke streven is dat de leerlingen in hun vrije tijd bij een sportvereniging gaan sporten en bewegen, net als hun leeftijdgenoten zonder handicap.

Doelgroep

Special Heroes richt zich op leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar. De leerlingen staan centraal en de school vormt de 'spil' in de aanpak.
Ter informatie: het speciaal onderwijs is verdeeld in vier clusters. Zie voor een toelichting op deze clusters paragraaf 3 (doelgroep) van de Uitgebreide beschrijving.

Aanpak

Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma. Het programma kent een gefaseerde aanpak.
Fase 0 (creëren van draagvlak) bestaat uit het creëren van draagvlak binnen de school op zowel managementniveau als uitvoerend niveau. Tijdens fase 1 (Binnenschools aanbod) worden sportverenigingen/sportaanbieders gevraagd om tijdens de reguliere gymlessen sportactiviteiten aan te bieden. In fase 2 (Naschools aanbod/ buitenschools aanbod) verzorgen de sportverenigingen/-aanbieders aansluitend aan de schooltijd een sportaanbod op de school zelf of een sportaanbod na schooltijd binnen de vereniging. Leerlingen kunnen van hieruit de stap maken naar de vereniging. Het programma eindigt met fase 3 (Nazorgtraject): de leerlingen worden lid van de vereniging; centraal staat het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerlingen.

Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsprogramma met regionaal projectleiders in alle regio's van het land. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen, lokale sportaanbieders en gemeenten uitgevoerd.

Onderzoek

In 2011 is een rapport verschenen waarin de startsituatie van het programma in cluster 3- scholen is beschreven. Hieruit blijkt dat leerlingen van de deelnemende cluster 3-scholen veel minder bewegen dan leerlingen in het reguliere onderwijs. Scholen geven aan dat zij plezier en ontspanning als de belangrijkste aspecten van sport voor hun leerlingen zien.
In het najaar van 2012 zijn de resultaten van de eindmeting voor het programma van de cluster 3-scholen bekend geworden. Daaruit blijkt dat  Special Heroes succesvol is om binnen het speciaal onderwijs het thema sport en bewegen op de agenda te plaatsen en daarin de samenwerking met sportaanbieders te bevorderen.

Dit onderzoek en de resultaten ervan zullen worden meegenomen in de eerstvolgende herbeoordeling van de interventie.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Gehandicaptensport Nederland /LVC3/NOC*NSF
Postbus 200
3980CE  Bunnik
communicatie@specialheroes.nl
030 - 6597300
www.specialheroes.nl

Contactpersoon

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies