• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Pedagogisch adviseren

Pedagogisch Adviseren biedt adviesgesprekken aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar, met vragen over en milde problemen in de opvoeding. Pedagogisch adviseren heeft een preventief doel. Het wil voorkomen dat opvoedingsvragen en spanning uitgroeien tot problematische gezinssituaties. Het aanbod bestaat uit maximaal vijf gesprekken van een uur, gedurende ongeveer 10 weken.

Doel

Doelstelling van pedagogisch adviseren is het bevorderen van opvoedingscompetentie en het zelfvertrouwen van ouders.

Doelgroep

Pedagogisch Adviseren richt zich op ouders met vragen en problemen in de opvoeding. Meer specifiek richt Pedagogisch Adviseren zich op ouders die opvoedspanning ervaren, die zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind en daarbij in hun eigen omgeving onvoldoende steun ervaren. Pedagogisch adviseren is geschikt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.

Aanpak

Pedagogisch Adviseren is een kortdurende vorm van individuele begeleiding van ouders bij (milde) problemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch Adviseren bestaat uit vier fasen, die afhankelijk van de variatie in de vraag of het probleem van de ouder(s), in 1 tot 5 gesprekken doorlopen worden:
Fase 1: Kennismaking en afstemming
Fase 2: Vraag- of probleemverkenning
Fase 3: Doelen stellen, plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren
Fase 4: Begeleiding bij uitvoering en nazorg.

De methodiek van pedagogisch adviseren omvat een aantal onderdelen die, afhankelijk van de vraag of het probleem van ouders, meer of minder uitgebreid aan bod kunnen komen:

  1. informatie en voorlichting
  2. advies en begeleiding
  3. praktische / instrumentele steun
  4. emotionele steun en feedback
  5. modeling of voorbeeldleren
  6. mobiliseren van sociale steun
  7. signaleren en verwijzen

Materiaal

Er is een uitgebreid methodiekboek beschikbaar (Blokland, 2010), een praktisch werkboek (Oomen, R., Albeda, M. & Hoogenboezem, G., 2011) en een training met bijbehorende trainingshandleiding.

Onderzoek

Onderzoek naar de effecten van kortdurende pedagogische advisering heeft aangetoond dat ouders meer vertrouwen hebben gekregen in hun rol als opvoeder en zich competenter voelen (Zwiep, 1998). Een recente quasi-experimentele effectevaluatie in Vlaanderen, waarbij een Triple P niveau 3 interventie werd vergeleken met Pedagogisch Adviseren middels bestaande opvoedspreekuren toont aan dat beide interventies resulteren in een afname van de gedrags- en emotionele problemen van kinderen en een toename van het welbevinden en de competentiegevoelens van ouders inzake de opvoeding. Bovendien resulteert de advisering aan ouders in een toename van ondersteunend opvoedgedrag (Van den Berg, Vanderfaeille & Grietens, 2009).


Onderwerp:

Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie, Begeleiding

Leeftijd:
0 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
15 juni 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Pedagogisch adviseren is een laagdrempelige, breed inzetbare interventie die degelijk in elkaar zit. Door de brede insteek worden professionals goed voorbereid op de verschillende soorten opvoedingsvraagstukken die zij tegen kunnen komen in gezinnen. De interventie is praktisch goed toepasbaar.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding
Postbus 540
2800 AM Gouda
info@jso.nl
(0182) 547 888
jso.nl

Contactpersoon:

Dr. G.E. Hoogenboezem
g.hoogenboezem@jso.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.