• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Ouderkracht

Ouderkracht is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die kampen met opvoedingsvraagstukken en –problemen, die met beperkte ondersteuning opgelost kunnen worden.Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden om het gedrag van het kind te veranderen. In vijf bijeenkomsten van één uur (met uitloop van twee boosterbijeenkomsten voor moeilijk lerende of LVB ouders) wordt met ouders gewerkt aan verandering van het gedrag van hun kind.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep van Ouderkracht bestaat uit kinderen en jongeren uit goed functionerende gezinnen die specifiek, mild probleemgedrag laten zien. Er is overwegend positief contact tussen ouders en kind; alleen ten aanzien van dit specifieke (probleem) gedrag is er sprake van conflict en stress. Het lukt ouders niet het gedrag in de gewenste richting bij te sturen en dit veroorzaakt opvoedingsstress. Er is geen sprake van een verstoorde ontwikkeling of een verstoord interactiepatroon tussen ouder en kind.
Ouderkracht is ontwikkeld voor vier verschillende doelgroepen:

  • Ouders van kinderen tussen 0-12 jaar
  • Ouders van kinderen tussen 13-21 jaar
  • Moeilijk lerende of licht verstandelijk beperkte ouders (LVB) van kinderen tussen 0-12 jaar
  • Moeilijk lerende of licht verstandelijk beperkte ouders (LVB) van kinderen tussen 13-21 jaar.

Doel

Het hoofddoel van Ouderkracht is het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het verminderen van hun opvoedingsstress, doordat zij het gedrag van hun kind dat zij als probleem ervaren, effectief weten bij te sturen.

Aanpak

Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in opvoedvaardigheden om specifiek gedrag van hun kind waar zij stress door ervaren om te buigen. Ouderkracht is een aanbod van vijf bijeenkomsten van één uur (met uitloop van twee boosterbijeenkomsten voor moeilijk lerende of licht verstandelijk beperkte ouders ) om met ouders te werken aan verandering van hun situatie. Ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden. Zij kiezen verschillende opvoedingsvaardigheden die zij gericht gaan oefenen met de Ouderkracht hulpverlener en waarvan zij het effect gaan registreren in de praktijk.

Onderbouwing

Ouderkracht is gestoeld op het model van sociaal interactieleren. In dit model wordt een centrale rol toegekend aan de sociale omgeving van het kind, en dan in het bijzonder aan de ouders, bij het doorbreken en voorkómen van negatieve interacties die probleemgedrag van kinderen versterken. Door meer en systematischer effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen, creëren ouders stapsgewijs een omgeving waarin gewenst gedrag consequent wordt uitgelokt en versterkt en ongewenst gedrag systematisch wordt omgebogen. Escalaties tussen ouders en kind verminderen, ouders voelen zich minder belast en kinderen laten minder gedragsproblemen en meer prosociaal gedrag zien.

Onderzoek

Doordat de interventie in 2014 is ontwikkeld en in het najaar van 2014 in een pilot de eerste hulpverleners zijn opgeleid, is het onderzoek naar de praktijkervaringen of effectiviteit nog beperkt. In 2015 zijn 214 Ouderkracht-trajecten vastgelegd in de digitale omgeving. Bij 55 trajecten is digitaal de Opvoedingspraktijkschaal (OPS) zowel bij de start als de afsluiting door ouders ingevuld. Zij rapporteren vooral meer rust, meer geduld met het kind en ze ervaren het gedrag van het kind en de opvoeding als minder zwaar. Ze zijn tevreden, kunnen zelf verder en zouden hulp aanraden (cijfer gem. 8.1).


Onderwerp:

Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie

Leeftijd:
0 - 21 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
26 januari 2018
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De commissie vindt Ouderkracht een sympathiek programma met een mooie digitale omgeving. Er is een goed systeem voor continue monitoring en evaluatie om de methodiek verder aan te scherpen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting Leren en Leven 
www.lerenenleven.nl

Contactpersoon:

Aly de Jong 
06 53270698
aly.de.jong@lerenenleven.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies