Databank Effectieve Jeugdinterventies

Onderwijszorgarrangement Optimist

OZA Optimist is een onderwijs-zorgarrangement voor kinderen van 4 tot 7 jaar met zodanige  gedragsproblemen dat zij niet in een schoolklas kunnen functioneren. Het arrangement bestaat uit opname van het kind in een behandelklas voor één (school)jaar, waarin zowel onderwijs als behandeling wordt geboden, en de oudertraining Triple P. Het doel is dat het kind deel kan nemen aan regulier of speciaal basisonderwijs.


Gericht op:

Gedragsproblemen, gedragsstoornissen, schooluitval

Leeftijd:
4 - 7 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Doelgroep:

Leerlingen speciaal onderwijs

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
7 februari 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

De gedragsproblemen van kleuters met ernstig oppositioneel en beweeglijk/impulsief gedrag zijn zo verminderd, en de vaardigheden om in een schoolse setting te kunnen functioneren zijn zo toegenomen, dat het kind na behandeling kan doorstromen naar het reguliere dan wel speciaal (basis)onderwijs.

Doelgroep

Jonge kinderen met ernstig externaliserend probleemgedrag in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, die groep 1 of 2 van het basisonderwijs zouden moeten volgen, en hun ouders. De kinderen kunnen door hun gedrag niet in een reguliere schoolse setting functioneren.

Aanpak

Het basisaanbod bestaat uit een behandelklas en oudertraining. Het kind komt maximaal één jaar naar de behandelklas. In de behandelklas zijn onderwijs en behandeling geïntegreerd. De behandeling wordt vormgegeven vanuit het competentiemodel. In de klas is de schoolse situatie het uitgangspunt, het schoolcurriculum en de individuele onderwijsbehoefte van het kind zijn leidend. Het aanbod is gefaseerd. Vanaf het begin wordt gewerkt aan vaardigheden noodzakelijk voor het functioneren in een onderwijssituatie: meedoen met het programma, werkhouding en taakgerichtheid, opvolgen van opdrachten, en functioneren tussen andere kinderen. Het systematisch en veelvuldig bekrachtigen van gewenst gedrag staat gedurende de gehele behandeling centraal. Ouders ontvangen in 5 bijeenkomsten een groepsgewijze oudertraining Triple P niveau 4. In deze training leren ouders opvoedingsstrategieën om ongewenst gedrag van hun kind te doen verminderen. Er wordt gebruik gemaakt van rollenspel, gedragsoefeningen, videofeedback. Op indicatie worden aanvullende onderdelen geboden: (para)medische diagnostiek en behandeling, speltherapie, Triple P niveau 5, videohometraining, netwerkberaad, psychodiagnostisch onderzoek.

Onderzoek

Er zijn geen studies naar de werkzaamheid van de interventie voorhanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie is goed uitgewerkt en er is gebruik gemaakt van elementen waarvan de effectiviteit duidelijk aangetoond is. De doelgroep is helder. De indicatie- en contra-indicatiecriteria zijn duidelijk en ook hoe deze worden vastgesteld. De combinatie van het werken met ouders en kind is sterk.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Youké
Verlengde Slotlaan 109
3707 CE Zeist
030 693 68 00

Contactpersoon

Anja Diepeveen-van der Marel
06 52 03 62 82
amarel@youkejeugd.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies