Databank Effectieve Jeugdinterventies

M@ZL op het mbo

De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) op het mbo heeft als doel om ziekteverzuim onder mbo-studenten te verlagen. Het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid gaat vooraf aan het kunnen signaleren van de individuele student. Het signaleren en begeleiden is vervolgens opgebouwd uit verschillende stappen, die in opeenvolging worden uitgevoerd.


Gericht op:

Schooluitval

Leeftijd:
12 - 17 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
11 juni 2020
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

De interventie richt zich op de mbo-student, die verzuimt na ziekmelding. De jeugdarts voert de interventie uit, in samenwerking met ouders, schoolleiding, schoolmedewerkers en leerplichtambtenaar of trajectbegeleider.

Doel

Het doel van de interventie is het op korte termijn stabiliseren en op lange termijn verlagen van de ziekteverzuimcijfers, waardoor voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen.

Aanpak

De interventie kent activiteiten op twee niveaus:

  • op schoolniveau het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid, met daarin het opnemen van M@ZL
  • op individueel niveau het signaleren en begeleiden van de student met (‘zorgwekkend’) ziekteverzuim door het organiseren van passende zorg en onderwijs.

Onderbouwing

We sluiten aan bij het beslissingsmodel uit de bedrijfsgeneeskunde. We gebruiken dit model omwille van de herkenbaarheid van de te beïnvloeden factoren. Het beslissingsmodel gaat er van uit dat de beslissing om je bij bepaalde klachten (verzuimnoodzaak) ziek en/of beter te melden (de verzuimbeslissing) wordt beïnvloed door de verzuimbehoefte en de verzuimgelegenheid (het beslissingsmodel). Een afname van het ziekteverzuim wordt bewerkstelligd door het terugdringen van de verzuimgelegenheid, en het beperken van de verzuimnoodzaak en de verzuimbehoefte. Vanwege de verschillen tussen de bedrijfsgeneeskunde en M@ZL is dit model enigszins gemodificeerd. M@ZL grijpt aan op een aantal deelaspecten van bovengenoemde factoren. De verzuimgelegenheid wordt teruggedrongen door meer controle uit te voeren op ziekteverzuim. Dit gebeurt door regelgeving en monitoring. De verzuimnoodzaak en verzuimbehoefte worden allereerst beperkt door aandacht voor de student bij ziekmelding, waardoor onder andere de binding met school wordt bevorderd. Bij ‘zorgwekkend’ ziekteverzuim moet door signalering van achterliggende problematiek, na adequate probleemanalyse door de school en zo nodig de jeugdarts, duidelijkheid komen over de noodzaak en behoefte, waarna de (psychosociale en/of medische) zorg van de student geoptimaliseerd kan worden en de verzuimbehoefte kan worden teruggedrongen (bijvoorbeeld het signaleren van en adviseren over motivatieproblemen, relationele problemen op school, en de noodzaak van passend onderwijs). De jeugdarts ondersteunt dit door het opstellen van een plan van aanpak / re-integratieadvies.

Onderzoek

In Nederland zijn tot nu toe geen onderzoeken bekend die inzicht geven in de effectiviteit van werkwijzen ter preventie van schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten. Uit Nederlands onderzoek is wel bekend dat bij het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim, het analyseren van achterliggende problematiek, het betrekken van ouders en sanctioneren en monitoren, effectief blijken. Zo weten we ook uit onderzoek dat het vergroten van ouderbetrokkenheid de kans op schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verkleint. Er is reden om te veronderstellen dat deze maatregelen ook bij de aanpak van ziekteverzuim effectief zijn. Binnen de bedrijfsgeneeskunde zijn interventies die ziekteverzuim moeten terugdringen, en die 5 aangrijpen op de verzuimgelegenheid, verzuimnoodzaak en –behoefte, effectief gebleken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt M@ZL MBO een goed uitgewerkte interventie met een duidelijk stappenplan en goede materialen en trainingen. De interventie wordt breed toegepast en is goed geborgd. Ook is de commissie positief over het feit dat alle relevante stakeholders betrokken. De interventie is sterk onderbouwd met een goede probleemanalyse. Er is aandacht voor de autonomie van de student. Wel mist de commissie bij de (door) ontwikkeling van deze interventie betrokkenheid van MBO-studenten zelf. De aangeleverde effectstudies bieden voldoende bewijskracht voor erkenning op het niveau Eerste aanwijzingen voor effectiviteit.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Postadres: Churchilllaan 11
mazl@ncj.nl
030 760 0405
Website (van de interventie):  https://www.ncj.nl/mazl/

Contactpersoon

Nathalie Drost
 ndrost@ncjnl
06-53975582

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies