• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Liefde is...voor meisjes

Liefde is… is een voorlichtingsprogramma ter ondersteuning van de seksuele ontwikkeling en seksuele weerbaarheid van meisjes uit de tweede en derde klas (13 tot en met 16 jaar) op het voortgezet onderwijs. De voorlichting wordt gegeven door twee vrouwelijke hulpverleners die op een laagdrempelige manier thema’s gerelateerd aan seksualiteit en relaties bespreekbaar maken. De voorlichters zijn in staat problemen in de seksuele ontwikkeling of seksueel risicogedrag te signaleren en waar nodig door te verwijzen naar passende vervolghulp voor een meisje.
In vier voorlichtingslessen komen de thema’s Seksuele identiteit, Partnerkeuze en loverboys, Grenzen en ‘nee’ zeggen en Sociale media en veilig vrijen aan de orde.

Doelgroep

Meisjes van 13 tot en met 16 jaar uit de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs. Docenten en ouders van deze meisjes behoren tot de intermediaire doelgroep.

Doel

Het vergroten van kennis, het aannemen van een positieve attitude en het aanleren van vaardigheden, ten aanzien van prettige, gewenste en veilige relaties en seksualiteit. Hiermee zijn voorwaarden gecreëerd om de seksuele interactiecompetentie van meisjes te versterken, waardoor de kans op het meemaken en vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel risicogedrag kleiner is.

Aanpak

Liefde is…voor meisjes bestaat uit 4 voorlichtingslessen van 1,5 uur waarin door o.a. reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking de thema’s Seksuele identiteit, Partnerkeuze en loverboys, Grenzen en ‘nee’ zeggen en Sociale media en veilig vrijen aan de orde komen. Docenten en ouders van de meisjes worden betrokken bij de aanpak.

Onderbouwing

Liefde is… voor meisjes is gebaseerd op het model van Vanwesenbeeck, Van Zessen, Ingham, Jaramovic en Stevens (1999) waarin de seksuele interactiecompetentie de sleutel is voor het bereiken van seksueel gezond gedrag. De aan te pakken factoren zijn kennis, attitude, gevoelens, sociale normen en vaardigheden. Bekende algemene en specifieke werkzame factoren zijn verwerkt in de aanpak, zoals seksespecifiek werken, cognitief-gedragstherapeutische elementen, actieve informatieverwerking, rollenspellen, reflecteren en het betrekken van zowel meisjes als hun docenten en ouders.

Onderzoek

De procesevaluatie (Konijn & de Vos, 2015) betreft een analyse van de voormeting (N=630) en nameting (N=583) in de periode mei t/m december 2014. Daarnaast is een online vragenlijst afgenomen bij de voorlichters (N=20), aangevuld met enkele interviews.
De evaluatie laat zien dat:

  • De beoogde doelgroep wordt bereikt.
  • De attitude ten aanzien van gezond seksueel gedrag in positieve zin significant toeneemt.
  • Kennis over de gevaren van sociale media en internet significant toeneemt.
  • 75% van de voorlichters vindt dat meisjes aan het eind van de lessen positief veranderd zijn.
  • De meisje de lessen prettig en nuttig vinden (zij geven een 8,4).

Onderwerp:

Seksualiteit,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
13 - 16 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
29 september 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De commissie is positief over de goede onderbouwing. De thema’s die in de lessen aan bod komen zijn helder, met verschillende werkvormen voor verschillende doelen: attitudevorming, eigen controle / grensbewaking. Aandachtspunt is dat de nadruk vooral ligt op het opsporen van problematiek en minder op het versterken van aanwezige gezonde ontwikkeling.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Qpido Spirit
info@qpido.nl
06-29338064

Contactpersoon:

Christianne Westdijk & Maurina Versloot
c.westdijk@spirit.nl
m.versloot@spirit.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies