• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Jong geleerd, thuis gedaan

Jong geleerd, thuis gedaan is een preventieve interventie voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar, die op de (voor)school meedoen aan een erkend VVE-programma met hun ouders. In twaalf wekelijkse huisbezoeken voeren ouders samen met hun kind activiteiten uit ter bevordering van 1) een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis, 2) ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouder en 3) taal- en denkontwikkeling en de probleemoplossende vaardigheden van kinderen. Het programma beoogt hiermee de onderwijskansen van kinderen in een achterstandssituatie te vergroten.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van twee tot zes jaar oud en hun ouders. De ouders zijn veelal laagopgeleid of hebben een andere etnische achtergrond. De kinderen hebben een taal- en/of ontwikkelingsachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten en volgen een VVE-programma.

Doel

Onderwijskansen van kinderen vergroten door de taal- en denkontwikkeling te stimuleren, de sociaal -emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Dit wordt bereikt door het bevorderen van een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis en het vergroten van ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouders.

Aanpak

Het programma bevat twaalf wekelijkse huisbezoeken. De huisbezoeken bestaan uit leeractiviteiten als knutselen, voorlezen en spelen. De ouders voeren deze activiteiten, onder begeleiding van een stagiair, samen met het kind uit. De inhoud van deze activiteiten lopen parallel aan het VVE-programma van het kind. Daarnaast worden ouders wegwijs gemaakt in maatschappelijke voorzieningen en worden zij meegenomen naar de VVE-instelling van het kind.

Materiaal

De stagiair verzorgt de materialen die nodig zijn bij de huisbezoeken, zoals een leesboek, spelletjes en knutselmaterialen. De materialen wisselen per bezoek en sluiten aan bij het betreffende VVE-thema. Daarnaast heeft de stagiair een handleiding tot beschikking met alle benodigde onderdelen die nodig zijn gedurende het traject.

Onderbouwing

De ouders zijn door verschillende oorzaken onvoldoende in staat om hun kind(eren) op adequate wijze te sturen en te stimuleren, waardoor deze kinderen een risico lopen op een onderwijsachterstand. De interventie richt zich dan ook op het vergroten van onderwijskansen door bij de ouders aan te sluiten. Doordat ouders tijdens huisbezoeken samen met hun kind activiteiten uitvoeren ontstaat er thuis een ondersteunende en stimulerende leeromgeving. Wat Jong geleerd, thuis gedaan sterk maakt is een combinatie van de centrumgerichte VVE, die kinderen op de (voor)school aangeboden krijgen en de gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering. Combinatieprogramma’s blijken volgens meta-onderzoek het meest effectief op de ontwikkeling van kinderen, ook op de lange termijn (Blok, Fukkink, Gebhardt, & Leseman, 2005).

Onderzoek

Intern onderzoek is uitgevoerd om het programma-effect en -ervaring in kaart te brengen. Het onderzoek richtte zich daarmee zowel op het functioneren van de stagiair, als op de bevordering van het gezinsklimaat, de bevordering van ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag en de taal- en denkontwikkeling van het kind. Voor de verzameling van de data zijn 97 (N = 97) door ouders ingevulde eindevaluatieformulieren gebruikt. Het overgrote deel van de ouders geeft aan dat de stagiair een leidende rol had bij de huisbezoeken en dat er verbetering in het stimulerend gezinsklimaat werd ervaren door de ouder(s) (De Boer, 2014).


Onderwerp:

Voor- en vroegschoolse educatie (vve),
Onderwijsachterstanden,
Sociaal emotionele ontwikkeling

Doel:

Preventie, Bevorderen positieve ontwikkeling

Leeftijd:
2 - 6 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
15 februari 2018
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De commissie vindt Jong geleerd, thuis gedaan een vriendelijk en laagdrempelig programma, met een grote verantwoordelijkheid voor de stagiair.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Jes Rijnland
Hooglandse Kerkgracht 17s
2312 HS Leiden
 071 342 0900
Contactpersoon:
Sjanet van Niekerk
S.vanNiekerk@jesrijnland.nl
071-342 09 00

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies