• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

BASTA! Vroegsignalering en aanpak 12minners met strafbaar gedrag

BASTA! is een systeem gerichte interventie voor kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege het plegen van delicten in aanraking zijn gekomen met de politie. Het uiteindelijk doel van  BASTA! is voorkomen dat deze kinderen recidiveren. Het programma duurt maximaal 3 maanden en bestaat gemiddeld uit 30 uur professionele begeleiding.

Doel

De methodiek BASTA! heeft primair tot doel het voorkomen dat kinderen jonger dan 12 jaar delicten plegen en het terugdringen van recidive onder kinderen jonger dan 12 jaar.

Doelgroep

De doelgroep van het  BASTA! wordt gevormd door alle kinderen jonger dan 12 jaar die vanwege het plegen van delicten en/of signaalgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie of een andere verwijzende instantie.
Om delictgedrag door 12-minners te kunnen voorkomen en/of bestrijden richt  BASTA! zich niet alleen op het kind, maar ook op risicovolle en beschermende omstandigheden op het gebied van opvoeding en socialisatie. Secundaire doelgroepen van  BASTA! zijn daarom: ouders of verzorgers, school en de woonomgeving (zoals sport, buurtwerk, leeftijdgenoten, politie).

Aanpak

De interventie duurt 3 tot 6 maanden en wordt uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide hulpverleners, veelal maatschappelijk werkers. De interventie kent een gefaseerde structuur:

Fase 1: regelt de instroom vanuit de politie en andere ketenpartners.
Fase 2: beschrijft de taxatie op basis van een theoretisch onderbouwd en in diverse landen gevalideerd risicotaxatie-instrument Early Assessment Risk List (EARL).
Fase 3: beschrijft hoe op basis van de uitkomsten van de EARL een plan van aanpak voor begeleiding van het kind en het gezin wordt opgesteld.
Fase 4: betreft de uitvoering van instrumenten gericht op het kind, de ouders, de school en de buurt.
Fase 5: beschrijft de evaluatie en afsluiting van het traject, waarbij de EARL nogmaals wordt opgemaakt en een eventueel warme overdracht naar andere hulpverlening wordt gerealiseerd.

Onderzoek

In de periode april 2012 tot en met mei 2013 zijn alle cases (n=104) die aan-gemeld zijn bij BASTA! in Zuid Holland en Haaglanden gemonitord. Procesevaluatie wijst uit dat  BASTA! de beoogde doelgroep bereikt en dat de interventie effectief geïmplementeerd is. Analyse van de resultaten laat zien dat de situatie in de gezinnen na het begeleidingstraject verbeterd is. Er is een voor- en een nameting gedaan met een significant verschil: de situatie in gezinnen die begeleid zijn is bij de nameting verbeterd ten opzichte van de voormeting. Tevredenheidsonderzoek wijst uit dat ouders de begeleiding door  BASTA! gemiddeld waarderen met het rapportcijfer 8.


Onderwerp:

Delinquentie

Doel:

Voorkomen van recidive

Leeftijd:
6 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
4 oktober 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De inhoud van BASTA! wordt afgestemd op het individuele kind, waardoor de duur en intensiteit van de interventie aansluiten bij de ernst en complexiteit van de problematiek. De doelgroep is goed geoperationaliseerd op basis van de EARL.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding
Nieuwe Gouwe Westzijde 2a
2802 AN Gouda
info@jso.nl
0182 54 78 88
www.jso.nl

Contactpersoon:

Geeske Hoogenboezem
G.Hoogenboezem@jso.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies