Databank Effectieve Jeugdinterventies

Incredible Years

Incredible Years is een groepstraining voor ouders van kinderen met een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis, of met het risico die te ontwikkelen.


Gericht op:

ADHD, gedragsproblemen, gedragsstoornissen

Leeftijd:
3 - 7 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Op:
8 november 2019
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Incredible Years is gericht op ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar bij wie een oppositioneel-opstandige of een antisociale gedragsstoornis is vastgesteld, kinderen met ernstige gedragsproblemen die hun ontwikkeling bedreigen, en kinderen van wie de ontwikkeling om andere redenen bedreigd is.

Aanpak

In groepsverband leren ouders opvoedingsvaardigheden zoals kindgericht spelen; sociale, emotionele en schoolse vaardigheden coachen; en gewenst gedrag bij kinderen stimuleren via complimenten en beloningen. Ook leren ouders hoe ze ongewenst gedrag kunnen verminderen.
Ouders leren in de interventie vooral van elkaar. Zo bespreken ze videovoorbeelden, doen ze rollenspellen en hebben ze telefonisch contact met elkaar tussen sessies. De trainers nemen een coachende houding aan, waarbij ze ouders aanmoedigen om zelf oplossingen te vinden voor problemen.

Tijdsinvestering

Incredible Years bestaat uit veertien wekelijkse sessies van twee uur als de interventie preventief wordt ingezet voor ouders van kinderen bij wie het risico bestaat dat zij een stoornis ontwikkelen. Is een stoornis vastgesteld, dan bestaat de interventie uit achttien wekelijkse sessies van twee uur.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die sterke aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De commissie vindt het een feest om een interventie te beoordelen waarover zoveel onderzoek beschikbaar is. Incredible Years is op gebied van onderzoek en doorontwikkeling een voorbeeld voor andere interventies.

Er zijn vier effectstudies en een meta-analyse die de effecten van Incredible Years weergeven: 

  1. Case control design waarbij de interventiegroep sterkere verbeteringen laat zien dan de controlegroep, tijdens follow-up van twee jaar. Effect sizes worden in de paper niet genoemd maar wel in een later uitgevoerde meta-analyse. Effect sizes zijn tussen .16 - .40.
  2. RCT-onderzoek bij moeders die gevangenisverblijf afronden, vergelijking tussen interventiegroep en controlegroep (geen interventie). Voor- en eindmeting, en twee metingen tijdens de interventie, geen follow-up. Geen consistente verbetering op probleemgedrag van de kinderen, wel in intensiteit volgens moeders. Leerkrachten zien geen verandering. Van de vijf opvoedingsvaardigheden verbetert er één.
  3. RCT-onderzoek met wachtlijstconditie, voor- en eindmeting, geen follow-up. Er is een verbetering van zowel gedragsproblemen (gerapporteerd door ouders) als twee van de vijf opvoedvaardigheden. Leerkrachten rapporteren geen verbetering van gedragsproblemen.
  4. RCT-onderzoek, controlegroep zonder interventie. Follow-up van vier maanden. Afname tijdens follow-up in door ouders gerapporteerd externaliserend gedrag, niet in geobserveerd externaliserend gedrag. Afname van negatief opvoedingsgedrag.

 De meta-analyse laat significante effecten zien op probleemgedrag.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Naam organisatie : Carolyn Webster-Stratton  
E-mail : cwebsterstratton1@icloud.com
Telefoon : 01-206-285-7565

Contactpersoon

Naam: Prof. dr. W. Matthys, Dr. M.A.J. Raaijmakers en drs. M.L. van der Horst
info@pittigejaren.nl; w.matthys@uu.nl; majraaijmakers@hotmail.com; martevdh@hotmail.com
06-15335302

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies