• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Gelijk = Gelijk?

In Gelijk=Gelijk? leren basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 over vooroordelen en discriminatie en hoe je dit kunt voorkomen. De interventie bestaat uit 5 à 6 lessen op school van 60 tot 90 minuten en besteedt aandacht aan discriminatie vanwege religie, cultuur en seksuele diversiteit. Ouders krijgen informatie over het project en worden uitgenodigd voor de afsluiting.

Doel

Gelijk=Gelijk? richt zich op het stimuleren van jong burgerschap waarbij tolerantie en het leren omgaan met verschillen tussen mensen centraal staan. Het doel is om discriminatie, pesten en polarisatie te voorkomen en tegen te gaan. Hierbij is specifieke aandacht is voor discriminatie vanwege religie, culturele achtergrond en seksuele diversiteit. De laagdrempelige peer education methodiek maakt deze moeilijke onderwerpen bespreekbaar waarbij de vooroordelen van de leerlingen worden uitgedaagd en zij bewust worden gemaakt van de gevolgen van vooroordelen. Op deze manier wordt een gedrags-, kennis- en attitudeverandering bij hen bewerkstelligd.

Doelgroep

Gelijk=Gelijk? richt zich op basisschoolleerlingen van leerjaar 6, 7 en 8.

Aanpak

Gelijk=Gelijk? bestaat uit vijf lessen van 90 minuten en een eindmanifestatie op school. De eerste en laatste les worden gegeven door de reguliere docent. Deze lessen richten zich op het introduceren van het project en de belangrijkste begrippen daarbinnen, het bekend maken van de meldpunten van discriminatie en de voorbereiding voor de eindmanifestatie. De overige drie lessen worden gegeven door peer educators, jongeren die vanwege hun leeftijd en achtergrond dichtbij de leefwereld van de leerlingen staan. Vanuit hun eigen ervaring gaan zij door middel van interactieve opdrachten met de leerlingen in gesprek over vooroordelen, discriminatie, pesten en het omgaan met diversiteit. Tijdens de eindmanifestatie presenteren de leerlingen hun plannen om discriminatie en/of pesten te voorkomen of te verminderen. Deze plannen hebben zij in groepjes van vier à vijf leerlingen zelf bedacht. Na afloop van de eindmanifestatie wordt er gestemd welk plan daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Dit basisprogramma kan worden uitgebreid met gastlessen en/of een werkbezoek van een antidiscriminatiebureau, het COC en andere (lokale) aan discriminatie gerelateerde organisaties.

Materiaal

Het materiaal voor Gelijk=Gelijk? bestaat uit een handleiding voor docenten, een handleiding voor peer educators, een lesboekje voor leerlingen en leskaarten voor docenten en leerlingen. Deze leskaarten zijn te gebruiken na afsluiting van het project om verder op de thema's door te kunnen gaan.

Onderzoek

Effectonderzoek

Uit het eerste effectonderzoek (Gielen & Klooster, 2010) bleek dat door Gelijk=Gelijk? een vermindering in vooroordelen is opgetreden, homoseksualiteit bespreekbaar is gemaakt, interculturele vriendschappen positiever worden geëvalueerd, er een attitudeverandering ten aanzien van schelden op basis van geloof, cultuur en seksuele geaardheid heeft plaatsgevonden en dat de bekendheid met de (betekenis van) begrippen is gestegen. Uit het tweede effectonderzoek (Varsanyi, 2012) bleek dat leerlingen opener zijn over en zich meer bewust zijn geworden van (de gevolgen van) de thema's van Gelijk=Gelijk?. Hun kritisch denkvermogen is toege-nomen, het denken in stereotypen is afgenomen en hun kennis van de betekenis van de terminologie is verbeterd. Uit het derde effectonderzoek (Gielen & Klooster, 2012) bleek dat vooroordelen bespreekbaar zijn gemaakt, zijn verminderd en dat de bewustwording ervan is toegenomen. Bovendien is de begrippenkennis vergroot.

Procesevaluatie

Zowel de eerste procesevaluatie (Gielen & Klooster, 2010) als de derde procesevaluatie (Gielen & Klooster, 2012) laten zien dat de actieve onderdelen het meest worden gewaardeerd. Ook de peer educators worden door zowel leerlingen als docenten als positief ervaren. Uit de tweede procesevaluatie (Varsanyi, 2012) bleek dat sommige docenten de lessen als te intensief beoordelen en dat het materiaal visueler zou kunnen.


Onderwerp:

Burgerschap,
Pesten

Doel:

Preventie

Leeftijd:
10 - 13 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 oktober 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Peer-education is een goede methode om de doelen van Gelijk = Gelijk? te behalen. Deze doelen zijn goed uitgewerkt en ook de doelgroep is helder beschreven.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Diversion - Bureau voor maatschappelijke innovatie
Max Euweplein 36
1017 MB Amsterdam
info@diversion.nl
020 578 79 97
www.diversion.nl

Contactpersoon:

Anne Struik en Saskia Selen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.