Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doen Wat Werkt (DWW)

Doen wat werkt is een zorgprogramma voor jongeren van 12-18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. De behandeling start met een korte gesloten plaatsing. Daarna vindt behandeling thuis in het gezin plaats doormiddel van functionele familie therapie (FFT) of multi systeem therapie (MST) of multi dimensie familie therapie (MDFT).


Gericht op:

Gedragsproblemen, gedragsstoornissen

Leeftijd:
12 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
8 februari 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het doel van het zorgprogramma Doen Wat Werkt (DWW) is de jongere een veilig leefklimaat te bieden en te bewerkstelligen dat de jongere zowel thuis, in de vrije tijd, als op school of werk zodanig functioneert dat hij of zij weer thuis kan wonen bij ouders of vervangende verzorgers. Ouders en jongere ervaren dat de gedragsproblemen zijn afgenomen. Ouders hebben weer het vertrouwen en de ervaring dat het opvoeden goed verloopt en de jeugdige volgt scholing, heeft werk of een andere dagbesteding.

Doelgroep

Het hulpaanbod is gericht op jeugdigen en hun gezinnen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een IQ van tenminste 70, met ernstige gedragsproblemen en/of stoornissen in combinatie met ernstige gezins- en opvoedingsproblematiek. Naast de problemen thuis zijn er problemen op andere leefgebieden: school of werk en in de vrije tijd. Er zijn ernstige veiligheidsrisico's voor de jeugdigen zelf of voor hun omgeving doordat de jeugdigen dreigen in situaties (mishandeling, prostitutie) terecht te komen waarin bescherming nodig is of vanwege geweld van de jongere tegen zichzelf, de omgeving of beide. Er is bij de jeugdigen enig perspectief dat zij (weer) thuis kunnen wonen bij hun ouders of vervangende verzorgers.

Aanpak

Het zorgprogramma bestaat uit meerdere modulen gericht op de jongere, de ouders, de school/het werk en de vrije tijd. Het programma omvat een gecombineerde inzet van een korte gesloten residentiële crisisinterventie (6 weken) en eventueel besloten residentiële zorg (maximaal 6 maanden) met individuele interventies en groepsgerichte interventies gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes. Tegelijkertijd wordt gestart met een multisysteem gerichte begeleiding van het gezinssysteem door middel van ouderbegeleiding. Wanneer de jongere terug naar huis geplaatst wordt, wordt gestart met intensieve multisysteem gerichte interventies zoals FFT, MST of MDFT. Gedurende het hele traject wordt de jongere toegeleid naar onderwijs en arbeid.

Onderzoek

Over de periode 2006-2010 is onderzoek gedaan naar het zorgprogramma DWW. Het betreffen praktijkgestuurde effectmetingen en cliënttevredenheidsonderzoek. Vanaf oktober 2006 tot en met oktober 2011 zijn er 273 jongeren ingestroomd binnen DWW. Na de residentiele crisisinterventie stroomt 26% door naar FFT, 22% naar MST, 39% naar Besloten Behandeling (waarvan 30% daarna naar MST en 39% naar FFT) en 2% naar MDFT. De overige 11% betreft planmatige of niet-planmatige uitstroom. Uit de brancherapportage van Jeugdzorg Nederland (2010) blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur in JeugdzorgPlus 8.1 maanden is. Het totale DWW-traject inclusief ambulante behandeling duurde tussen 6,5 en 9,4 maanden. Bij afsluiting van de behandeling woont 69% (in 2009) en 82% (in 2010) van de jongeren thuis en gaat 56% (in 2009) en 46% (in 2010) van de jongeren weer naar school. Uit de gegevens die met de C-toets zijn verzameld blijkt dat ouders de MST-behandeling gemiddeld een rapportcijfer van 8,9 geven. De FFT-behandeling krijgt van ouders gemiddeld een 8,1. Voor de jongeren zijn alleen gegevens bekend van FFT. De jongeren geven gemiddeld een 7,8 voor de FFT-behandeling.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

In Doen Wat Werkt wordt de verbinding tussen alle verschillende systemen in het leven van de jongere erg goed gemaakt. Sterk is ook dat het zorgprogramma zich richt op een doelgroep waar nog nauwelijks aanbod voor is.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Dhr. drs. L. Kuipers (projectmanager DWW)
Dhr. drs. D. Roosma (senior beleidsadviseur Yorneo)
Hoogeweg 9
9746 TN Groningen
l.kuipers@hetpoortje.nu
(050) 851 46 66

Contactpersoon

Mevr. dr. L.W.H. Bakker
dr.lwhbakker@gmail.com
0620213126

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies