• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Club2Move

Club2Move wil een gezonde en actieve leefstijl bevorderen bij jongeren van 10 t/m 18 jaar. De interventie biedt een sportbuurtclub waar jongeren de gelegenheid krijgen minimaal twee keer in de week te sporten. Tevens worden activiteiten op het gebied van gezonde voeding georganiseerd.  Jongeren krijgen zelf een rol in de promotie, organisatie en uitvoering van de activiteiten.

Doel

De primaire doelstelling is:
Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl onder de deelnemers van Club2Move

Subdoelen zijn:

 • Minimaal 75 procent van de deelnemers neemt wekelijks deel aan het sportaanbod van Club2Move.
 • De deelnemers zijn bekend met de sport- en beweegmogelijkheden bij sportverenigingen en sportaanbieders in en om hun wijk en worden gestimuleerd hier naartoe door te stromen.
 • De deelnemers zijn zich bewust van het eigen gezondheidsgedrag en van hun (on)gezonde omgeving.

Voorwaardelijke doelen/ middelen zijn:

 • De fysieke omgeving wordt zodanig aangepast dat jongeren minimaal één maal per week georganiseerd kunnen bewegen onder professionele begeleiding waarbij de activiteiten aansluiten bij hun wensen en behoeften.
 • De fysieke omgeving wordt zodanig aangepast dat jongeren op plekken waar zij samenkomen (zoals jeugdhonken), mogelijkheden hebben voor het maken van gezonde keuzes onder begeleiding van professionals.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar oud uit de wijk Diezerpoort.

Aanpak

Club2Move is een sportbuurtclub waar jongeren de gelegenheid krijgen minimaal twee keer in de week te sporten. Het sportaanbod sluit aan bij de wensen en behoeften van de jongeren. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd op het gebied van gezonde voeding. Jongeren komen wekelijks bij elkaar onder leiding van een sportdocent die met hen overlegt welke sportactiviteiten worden aangeboden. Jongeren krijgen ook een rol in de promotie, organisatie en uitvoering van de activiteiten. Daarnaast worden er incidentele activiteiten georganiseerd voor de wijk, zoals toernooien en wijkevenementen. De sportdocent nodigt ook sportaanbieders uit om aanbod te verzorgen. Activiteiten op het gebied van gezonde voeding worden geïntegreerd in het basisaanbod.

Materiaal

Er zijn verschillende materialen beschikbaar:

 • Document "doelstellingen en verantwoordelijkheden" waarin de taken en verantwoordelijkheden binnen de drie betrokken organisaties zijn verdeeld aan de hand van doelstellingen.
 • Projectplan Club2Move
 • Plan van aanpak participatie
 • Plan van aanpak gezondheid
 • Document werkafspraken
 • Website www.club2move.hyves.nl
 • DVD
 • Lidmaatschapspasje
 • (Club)Regels en afspraken
 • Diverse draaiboeken
 • Handboek Club2Move

Onderzoek

In 2011 heeft TNO een procesevaluatie uitgevoerd naar de interventie. De belangrijkste conclusies op een rij:

 • Samenwerking door projectpartijen: de mate van adoptie van doelstellingen door de projectpartijen en de mate waarin onderling vertrouwen de implementatie en de uitvoering van Club2Move bevordert zijn belangrijke elementen voor het succes.
 • Uitvoering van de interventie: zowel het projectplan als het enthousiasme van de intermediairs hebben bijgedragen aan het succes van Club2Move.
 • Waardering en bereik: het enthousiasme van de jongeren zit vooral in het samenkomen en het plezier van het samen sporten. De intermediairs zijn met name enthousiast over de individuele successen die ze bij de jongeren waarnemen.
 • Bevorderende factoren: de manier waarop de drie partijen gezamenlijk het project hebben neergezet en zich ervoor inzetten. Ook het aansluiten bij de wensen en behoeften van jongeren is een belangrijk element voor het ervaren succes.
 • Belemmerende factoren: (ontbrekende) structurele financiering, de mate waarin de gezondheidseffecten van Club2Move kunnen worden onderbouwd, de ervaring dat het onderwerp gezondheid minder makkelijk onder de aandacht te brengen is bij jongeren, participatie van de wijk, doorstroming naar sportverenigingen.

Onderwerp:

Gezonde leefstijl,
Overgewicht

Doel:

Preventie

Leeftijd:
10 - 19 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
11 december 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

SportService Zwolle
Tesselschadestraat 155
8023 BL  Zwolle
www.sportservicezwolle.nl

Contactpersoon:

Tamara Ernst
t.ernst@sportservicezwolle.nl
038-4236686

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.