• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Ben ik in Beeld

Ben ik in Beeld is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan de hand van het verbeteren van de interactiestrategieën van pedagogisch medewerkers wordt gewerkt aan het stimuleren van de brede (taal) ontwikkeling met als doel hen beter voor te bereiden op hun schoolloopbaan. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training en begeleiding.

Doel

Het hoofddoel van 'Ben ik in Beeld' is het verbeteren van de taalvaardigheid van kinderen met veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat, zodat een soepele doorstroom naar groep 1 van het basisonderwijs wordt bevorderd. Hieraan wordt gewerkt door middel van twee intermediaire doelen. In de eerste plaats het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers. Ten tweede worden pedagogisch medewerkers toegerust met concrete handvatten om gericht te werken aan taalstimulering.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen uit achterstandsgroepen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die gebruik maken van een kinderdagverblijf. Onder achterstandsgroepen worden (kinderen uit) gezinnen met een lage sociaal-economische status en/of (kinderen), waarbij Nederlands niet de eerste taal is, verstaan.De pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven die werken met de doelgroepkinderen vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

'Ben ik in Beeld' is een centrumgericht programma dat inzet op een duurzame kwaliteitsverbetering van taalstimulering op kinderdagverblijven. Op kindniveau richt 'Ben ik in Beeld' zich op het stimuleren van de taalvaardigheid van kinderen door het aanbieden van verschillende activiteiten. Op uitvoerderniveau richt 'Ben ik in Beeld' zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers en het vergroten van hun vaardigheid om taalontwikkeling op een gerichte manier te kunnen stimuleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een tweejarige training van pedagogisch medewerkers en de leidinggevende. De training is gekoppeld aan intensieve begeleiding op de werkvloer. 'Ben ik in Beeld' besteedt speciale aandacht aan het trainen van de leidinggevende. Die krijgt instrumenten in handen om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen om de beste taalstimulering voor de kinderen te bieden. Met deze aanpak levert 'Ben ik in beeld' ook een bijdrage aan de brede ontwikkeling van kinderen

Materiaal

Er zijn diverse materialen beschikbaar, zoals een handleiding, een handboek en een werkboek voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden, dagritmekaarten, de bronnenbak 'Speel Mee Idee' en een map met gerichte taalactiviteiten.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.


Onderwerp:

Voor- en vroegschoolse educatie (vve),
Onderwijsachterstanden

Doel:

Preventie

Leeftijd:
2 - 4 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
8 oktober 2010
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Stichting CED-Groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Dwerggras 30
3068 PC Rotterdam
010 4071500
www.benikinbeeld.org

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.