Databank Effectieve Jeugdinterventies

B.Slim beweeg meer.eet gezond

De wijkgerichte meerjarenaanpak B.Slim beweeg meer.eet gezond wil overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar met een lage SES en/of van allochtone afkomst voorkomen, vroegtijdig opsporen en terugdringen. Met behulp van sleutelfiguren uit de wijk en een activiteitenplan op maat wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld, wensen en behoeften van de doelgroep en bij bestaande initiatieven in de wijk.


Gericht op:

Gezondheid, overgewicht

Leeftijd:
0 - 12 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Doelgroep:

Achterstandskinderen, kansarm, lage SES, migratieachtergrond

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 december 2012
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het einddoel van het preventieprogramma 'B.Slim beweeg meer.eet gezond' in de 1e projectperiode was: het percentage kinderen van 0-12 jaar met overgewicht stijgt niet verder in de B.Slim wijken van Amersfoort in de periode 2005-2009. Het einddoel van de 2e projectperiode is: het percentage kinderen van 0-19 jaar met overgewicht neemt in de B.Slim wijken van Amersfoort af met 5% in de periode 2010-2014.

Doelgroep

B.Slim is gericht op kinderen van 0-12 jaar met een lage SES en/of van allochtone afkomst en hun ouders/verzorgers. Het richt zich zowel op kinderen met een gezond gewicht als op kinderen die te zwaar zijn. Inmiddels loopt B.Slim in alle vier de prioriteitswijken van de gemeente Amersfoort en is het programma ook verbreed naar zwangere vrouwen en leerlingen van het vmbo, praktijkscholen en ROC's.

Aanpak

Het programma werkt zowel aan het voorkomen als aan het vroegtijdig opsporen en terugdringen van overgewicht bij kinderen.
Eerste stap in het project is de raadpleging van sleutelfiguren uit de wijk, oftewel het in gesprek gaan met intermediairs én ouders/wijkbewoners. Dit gebeurt aan de hand van focusgroepgesprekken. Als tweede stap wordt, op basis van de input van sleutelfiguren, per wijk een activiteitenplan op maat gemaakt. Bij de keuze van de interventies wordt dus zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld, de wensen en behoeften van de doelgroep en bij bestaande initiatieven in de wijk. De pijlers van de integrale aanpak vormen daarbij de kapstok. Voorbeelden van activiteiten zijn: B.Slim ontbijtfeestjes en voorlichting op de peuterspeelzaal, sport- en speltoernooien, Lekker fit! op basisscholen gecombineerd met de B.Slim fruitbakjes, school- buurtmoestuintjes, B.Slim wandelroutes, supermarktrondleidingen, workshops gezonde hapjes maken en voorlichtingen 'Goede voeding hoeft niet veel te kosten'. Kinderen met overgewicht krijgen het Overbruggingsplan aangeboden. De interventie 'De Gezonde Schoolkantine' wordt ingezet voor VO-leerlingen.

B.Slim is een meerjarenaanpak (2005 t/m 2014) en wordt gefinancierd vanuit middelen van het Grote Stedenbeleid van de gemeente Amersfoort en subsidie vanuit het programma Gezonde Slagkracht van ZonMw.

Onderzoek

Op basis van monitorcijfers van de Jeugdgezondheidszorg kan geconcludeerd worden dat het overgewicht bij 5/6 jarige kinderen uit de wijk Kruiskamp/Koppel gestabiliseerd is in de eerste projectperiode (2005-2009), namelijk 20% in 2006 en 19% in 2009. Daarnaast blijkt uit de jaarlijkse procesevaluaties dat B.Slim positief wordt ontvangen in de wijk, zowel bij de doelgroep als bij de vele samenwerkingspartners. De brede samenwerking heeft geleid tot een scala van activiteiten. Door deze interventiemix komt de doelgroep op meerdere momenten en plaatsen in aanraking met de B.Slim boodschap. Door de lokale insteek en door goed aan te sluiten bij bestaande netwerken, lukt het goed om allochtone groepen te bereiken. In de afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met de integrale wijkgerichte aanpak. B.Slim is vooral een succes geworden door de goede samenwerking. Om inzicht te verkrijgen in het proces worden de verschillende activiteiten op proces geëvalueerd en wordt per activiteit het aantal deelnemers geregistreerd. Voor de resultaten hiervan wordt verwezen naar de jaarverslagen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

B.Slim werkt goed vanuit de doelgroep. Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie?
Neem contact op met:

Ontwikkelaar

GGD Midden-Nederland
Postbus 51
3700 AB Zeist
info@bslim.nu
030 608 6086
www.bslim.nu


Contactpersoon

Josien Felix
jfelix@ggdmn.nl
030 850 7325

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies