Databank Effectieve Jeugdinterventies

Asja

Asja is een sterk gestructureerd 7x24 uursprogramma voor meisjes van 12 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die het risico lopen daarin te belanden. Het programma is erop gericht de meisjes afstand te laten nemen van dat verleden en een nieuw begin te maken. Afhankelijk van de ernst van de problemen duurt het programma zes tot twaalf maanden.


Gericht op:

Loverboyslachtoffers

Leeftijd:
12 - 24 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Doelgroep:

Specifiek voor meisjes

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
17 februari 2012
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het doel van het zorgprogramma Asja is om in een periode van 6 tot 12 maanden drie met elkaar samenhangende doelen te realiseren.

  • Het meisje is veilig en beschermd tegen 'haar foute vriend(en)' en het loverboycircuit of criminele netwerk waarin ze zich bevond.
  • Het meisje functioneert leeftijdsadequaat.
  • Het meisje heeft een goede uitgangspositie: een gezonde basis voor haar fysieke, sociaal-emotionele, psychische, cognitieve en seksuele ontwikkeling. Problemen, klachten en beperkingen die een leeftijdsadequate ontwikkeling in de weg staan zijn opgelost of hanteerbaar.

Doelgroep

Het programma richt zich op normaal begaafde meisjes en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar die via loverboyconstructies in de prostitutie of in een 'grijs' prostitutiecircuit terecht zijn gekomen. Daarnaast richt het programma zich op meisjes en jonge vrouwen die een groot risico lopen om hierin terecht te komen omdat ze zich ophouden in circuits waarin sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, (seksueel) misbruik en criminaliteit.De meisjes en jonge vrouwen hebben een achtergrond met een groot aantal belastende en risicofactoren, doorgaans in combinatie met: (vroegkinderlijke) traumatisering, onveilige hechting, seksueel misbruik en middelenafhankelijkheid.

Aanpak

De meisjes en jonge vrouwen worden benaderd als gewone jongeren. Het accent ligt bij het hier-en-nu; bij de normale ontwikkeling. Zij moeten alles doen en laten wat gewone jongeren van hun leeftijd doen. Daarnaast krijgen de meiden hulpverlening en behandeling voor hun problematiek. De actuele, opvallende problemen - oppositioneel gedrag, contacten in het loverboycircuit, gedwongen prostitutie, middelengebruik - hangen samen met onderliggende problemen: ze zijn veelal onveilig gehecht en getraumatiseerd. Asja behandelt actuele en onderliggende problemen in samenhang.
Asja biedt ook veiligheid en bescherming. Loverboys laten hun prooi doorgaans niet zomaar gaan. Maar omdat de meeste meiden ambivalent staan tegenover hun vriend en naar hem verlangen, moeten zij zowel tegen hun loverboy als tegen zichzelf worden beschermd. Asja is een multimodaal programma dat zich op alle pedagogische milieus richt: gezin en leefgroep; school, stage en (vrijwilligers)werk; en vrije tijd. Binnen elk van deze milieus gaat aandacht uit naar: veiligheid, de normale ontwikkeling en hulpverlening/behandeling.

Onderzoek

In een studie van Ter Borg en Pheiffer (2007) is het diagnostisch onderzoek geanalyseerd dat gedurende een half jaar is uitgevoerd bij meisjes die waren opgenomen in Asja. Op basis hiervan is een advies voor diagnostiek en behandeling opgesteld.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Asja sluit aan bij de behoeften van de complexe doelgroep. De erkenning heeft betrekking op het zorgprogramma als geheel.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie?
Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Fier, expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in relaties
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden
directie@fier.nl
058 2157084 (algemeen nummer) / 088 208 00 00 (Advies en Aanmelding Fier)
www.fierfryslan.nl


Contactpersoon

Linda Terpstra en Anke van Dijke

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies