Databank Effectieve Jeugdinterventies

Dagbehandeling kinderen met een autismespectrumstoornis 3-7 jaar

Dagbehandeling kinderen met een ASS 3-7 jaar biedt kinderen van 3 tot en met 7 jaar met een autisme spectrum stoornis vijf tot negen dagdelen per week dagbehandeling in kleine groepen van zes á zeven kinderen. Daarnaast krijgen ouders begeleiding. Het doel is het kind en zijn gezin zo goed mogelijk toe te rusten om zo de nadelige gevolgen van de stoornis te beperken en/of te compenseren, en daardoor optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken.


Gericht op:

Autisme spectrum stoornis, gedragsproblemen

Leeftijd:
3 - 7 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
4 oktober 2013
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Het hoofddoel van de interventie is dat het gedrag en de ontwikkeling van een kind met een autismespectrumstoornis (ASS) zodanig zijn verbeterd dat het kind naar een vorm van onderwijs kan. Dit einddoel wordt behaald middels vijf subdoelen:

  • Het perspectief voor onderwijs en opvoeding is bepaald. 
  • Het kind beschikt over de benodigde vaardigheden op cognitief, communicatief en sociaal gebied en op het gebied van de zelfstandigheid om te kunnen functioneren in een onderwijssituatie.  
  • Gedragsproblemen zijn verminderd.
  • Ouders hebben hun opvoeding aan de opvoedingsvragen van het kind met ASS aangepast.
  • Het gezin kan het hebben van een kind met een ASS emotioneel en praktisch hanteren.

Doelgroep

De interventie is bedoeld voor kinderen met de diagnose ASS met een IQ>70 in de leeftijd van 3 tot 7 jaar met ernstige gedrags-en/of ontwikkelingsproblemen, en hun primaire opvoedingsomgeving (gezin/ouders).

Aanpak

De interventie bestaat uit een aanbod van een aantal basis- en aanvullende onderdelen. Het basisaanbod geldt voor elk kind en gezin dat aan het programma meedoet en bestaat uit een dagbehandelingsgroep en ouderbegeleiding. De groep bestaat uit 6 tot 7 kinderen met een ASS. Het kind komt 5 tot 9 dagdelen per week gedurende 1 tot maximaal 1 ½ jaar. De behandelomgeving en communicatie zijn aangepast aan de specifieke behoefte van een kind met een ASS: er is veel structuur in tijd, ruimte en activiteiten, de communicatie wordt systematisch visueel ondersteund, er is veel één op één begeleiding. In de eerste fase leert het kind houvast ontlenen aan de ondersteunende communicatie. Het (leren) benutten van de ondersteunende communicatie blijft een rode draad gedurende de gehele behandeling. In de volgende fase worden vaardigheden getraind die nodig zijn om te kunnen functioneren in een groep en op school. Accenten verschillen per kind, afhankelijk van de functionaliteit voor het kind en gezin. Sociaal-communicatieve vaardigheden, zelfstandigheid, cognitieve en leervaardigheden zijn altijd aan de orde. Generalisatie van vaardigheden krijgt systematisch aandacht. De laatste fase is gericht op toewerking naar een minder aangepaste omgeving. Gedragsproblemen worden vooral door de basisaanpak (communicatie) behandeld.
Gedurende de behandeling vindt handelingsgerichte diagnostiek plaats.

Ouderbegeleiding bestaat uit praktisch pedagogische thuisbegeleiding, oudergesprekken en een oudercursus. Ook werken ouders nauw samen met de pedagogisch medewerkers van de groep. Ouders maken zich aangepaste communicatie en waar nodig andere specifieke opvoedingsvaardigheden eigen.

Aanvullende onderdelen zijn kinderfysiotherapie, logopedie, medische behandeling, of nadere diagnostiek. Deze starten alleen op indicatie.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden die directe aanwijzingen voor de effectiviteit van de interventie geven.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De dagbehandeling is goed uitgewerkt. De meerwaarde zit in de verbindingen tussen de verschillende onderdelen. Er zijn concrete doelen geformuleerd en de doelgroep is duidelijk beschreven.

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie?
Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Youké
Verlengde Slotlaan 109
3707 CE Zeist
030 693 68 00
www.trajectum.nl


Contactpersoon

Anja Diepeveen- van der Marel
06 52 03 62 82
amarel@youkejeugd.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies